Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Landområderne


Landområderne i Allerød Kommune er varierede, oplevelsesrige og rummer mange landskabs- og naturværdier. Derudover er landområdet også grundlag for en række erhvervsmæssige anvendelsesformer.

Landskabet blev formet for tusinder af år siden, da isen smeltede og skabte et karakteristisk istidslandskab med aflange tunneldale, åse, søer, moser og bakker. Siden da har menneskets brug af landområderne sat sit præg på landskabet med skovdyrkning, landbrug, byer, osv. De senere hundrede år har især råstofindvinding, byudvikling, veje og andre tekniske anlæg sat sit præg på landområderne.

I dag udgør Allerød Kommunes landområder ca. 5.500 ha svarende til ca. 80 % af kommunens samlede areal. I landområderne anvendes ca. 26 % til skov, ca. 4 % til søer, 15 % til natur/ekstensive landbrugsarealer, ca. 8 % til militære formål, ca. 5 % til veje, bygninger, tekniske anlæg m.v. Det resterende areal anvendes til landbrugsproduktion.

Landområderne kan opdeles i 5 forskellige landskaber med hver deres særlige landskabskarakter:

1. Tunneldalene
Tunneldalene er et geologisk interesseområde af national betydning, idet det indgår i et af landets største tunneldalssystemer på tværs af kommunegrænsen mod syd. Området er karakteriseret ved aflange dalformationer, der rummer langsøer, vandløb, åsdannelser og mere eller mindre afvandede lavbundsarealer med ekstensiv landbrugsdrift. På højbundsjorden mellem dalene dyrkes jorden landbrugsmæssigt med hovedvægt på planteavl, og mellem landbrugsarealerne ses velafgrænsede skovpartier og et enkelt golfområde. Området rummer store naturværdier og indgår delvist i det næsten 2.000 ha store internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) omkring den øvre del af Mølleådalen. Det er derfor også udlagt til biologisk kerneområde. Ud over store natur- og landskabsværdier indeholder området flere kulturhistoriske værdier, blandt andet er der en stor koncentration af gravhøje i skovområderne samt rester fra to voldsteder (Bastrup Slotsruin ved Bastrup Sø og Borre Voldsted ved Langsøådalen). Området er oplevelsesrigt på grund af det varierede terræn, de store natur- og kulturværdier samt det forholdsvist uforstyrrede landskab. Området er derfor af stor rekreativ og landskabelig værdi. Af samme årsag er området udpeget som værdifuldt og uforstyrret landskab og skal derfor ikke anvendes til større tekniske anlæg, skovrejsning m.v., der kan sløre eller forstyrre oplevelsen af landskabet.

2. Sletten
Nord for Lynge og omkring Kollerød findes kommunens store sammenhængende landbrugslandskab. Området er karakteriseret ved store dyrkningsflader på et let bølget og forholdsvist åbent terræn med indslag af fladtoppede bakker. Området er indrammet af de omkringliggende skove og byer. Den forholdsvis sparsomme beplantning er primært lokaliseret omkring gårdene, langs skel og som gamle vejtræer/alléer/stynede træer, der tilfører området en fin kontrast til de åbne dykningsflader. Derudover ses der mindre partier med nåletræsbeplantning. På fladbakken vest for Kollerød står to vindmøller, hvilket tilfører landskabet kontrast og understreger bakkeformationen. Fra Vejrmøllevej i Uggeløse findes en vid udsigt over landskabet, der strækker sig langt over kommunegrænsen og helt til Frederiksborg Slot i Hillerød. Fra Lyngevej er der desuden en uforstyrret udsigt helt til Lynge Kirke. På grund af udsigterne og ønsket om at fastholde området som landbrugsareal, er området delvist udlagt til værdifuldt jordbrugsareal og med kun en begrænset mulighed for skovrejsning. Der er desuden udlagt et potentielt biologisk kerneområde ved Kollerød Lergrave, da det ved en målrette pleje kan tlibageføres til den værdifulde fuglelokalitet, det tidligere har været. Endelig er den tidligere Kollerød Sø udlagt som lavbundsareal, da muligheden for at genskabe søen ønskes fastholdt.

3. Mosaikken
Mosaikken omfatter forskellige områder som Børstingerød Mose, området omkring Røglevej, Vassingerød, Lynge Grusgrav mv. Området skiller sig ud fra de øvrige områder ved at være forholdsvist fladt og indeholde en mosaik af vidt forskellige anvendelsesformer: Spredt bebyggelse, erhvervsbyggeri, landbrug, motortrafikvej, tekniske anlæg, planteskoler, hestefolde, naturområder, nyttehaver, kulturhistoriske spor i form af diger, levende hegn og småagre. Området fremstår delvist tillukket og i visse områder noget usammenhængende på grund af de mange forskellige anvendelsesformer. Der er på den baggrund udlagt et skovrejsningsområde vest for motortrafikvejen, idet det vurderes at kunne "samle" området mere. Børstingerød Mose, der er en af kommunens vigtigste naturområder, er desuden udlagt til biologisk kerneområde.

4. Skovryggen
Området omfatter kommunens højtliggende og store nord/syd-gående skovbælte, der bl.a. rummer Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov, de tidligere lergravs- og moseområder ved Allerød Sø og Kattehale Mose, det påtænkte byudviklingsområde mellem Lillerød og Blovstrød og golfområdet ved Olden. Hovedparten af området er karakteriseret ved et bakket dødislandskab, der udover de store skove indeholder markante skovbryn, lysninger med ekstensiv landbrugsdrift og spredt buskbeplantning, tidligere lergrave og moser med højt naturindhold samt spredt sommerhus- og helårsbebyggelse. Området er særdeles oplevelsesrigt på grund af dets store variation i terræn og arealanvendelse, og grundet dets bynærhed og gode adgangsmuligheder er det derfor også et vigtigt rekreativt område. Området indeholder tillige store naturværdier og er levested for en lang række truede og sårbare dyr og planter, bl.a. Stor Kærguldsmed. Kattehale Mose er derfor også udpeget som et internationalt beskyttet naturområde (Natura 2000), og hovedparten af området er udpeget som et kerneområde for dyr og planter. Området mellem Lillerød og Blovstrød skiller sig ud ved en blandet anvendelse af landbrug, skovpartier, idrætsanlæg og store virksomhedsbygninger. Ved Olden skiller området sig ud ved, at landskabet er blevet ændret efter mange års militær anvendelse, og er blevet terrænbearbejdet i forbindelse med anlæggelsen af natur- og golfområdet.

5. Søbakken
Området omkring Sjælsø skiller sig markant ud fra de andre landkabskarakterområder, da det gennem en årrække har været anvendt som militært øvelsesterræn. De store morænebakker gennemskæres af flere dalstrøg, der fra vest fører ned mod søen. Hvis der ses bort fra kaserneområderne, er landskabet næsten uberørt af bebyggelse, tekniske anlæg m.v. Det fremstår som en blanding af udtagne og delvist tilgroede landbrugsarealer med spredte lavninger med småsøer, vandhuller og enge. Landskabet, der er fredet, bølger sig ned mod Sjælsø og rummer storslåede og ikke mindst uforstyrrede udsigter. Områdets værdier knytter sig først og fremmest til udsigterne, da der er begrænset offentlig adgang til området.

Retningslinjerne for landområderne tager udgangspunkt i, at der fortsat er brug for at anvende landområderne til mange forskellige formål. Omvendt er der brug for at beskytte de værdier, der er knyttet til det åbne land - herunder naturværdier, intakte landskaber og rekreative områder.

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009 gennemførte Allerød Kommune en omfattende kortlægning af landskaber og natur og har på den baggrund fået kendskab til hvilke værdier, der er vigtige at beskytte. Kortlægníngen ligger til grund for de udpegninger og retningslinjer, som gælder for anvendelsen af landområderne, og som i vid udstrækning er videreført i Kommuneplan 2013.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

Hovedstrukturkort: Landområderne

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Kortlægning af landskaber 2009
Kortlægning af natur 2009