Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 16, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af landskabelige bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med landskabelig værdi, som f.eks. større sammenhængende landskaber.

Statslige interesser
Det er statens mål, at de værdifulde landskaber bevares og styrkes, og at forandringer i det åbne land sker i respekt for den karakter og kvalitet, der knytter sig til landskaberne. Landskabsbeskyttelsen skal ske med respekt for Danmarks internationale aftaler, herunder Landskabskonventionen. Det anbefales at gennemføre en landskabskarakteranalyse.

Regional udviklingsplan
I den regionale udviklingsplan er det en hovedudfordring at bevare og udbygge de grønne rekreative kvaliteter i regionen. Mange rekreative landskaber og ikke mindst vand- og naturområder er sårbare over for indgreb som byudvikling eller større bebyggelser, trafik- og forsyningsanlæg, f.eks. højspændingsledninger og vindmøller, der virker visuelt dominerende og kan ændre landskabets karakter. Andre aktiviteter som eksempelvis råstofgravning fjerner terrænformer for altid. En central udfordring bliver at finde en balance mellem de kommende års byvækst og den fortsatte udvikling af vand- og naturområder.

Regionplan 2005
De landskabelige bevaringsværdier er i Regionplan 2005 udpeget som områder med landskabelige værdier, dvs. større sammenhængende områder, hvor det er muligt at opleve smukke eller egnskarakteriske landskabskvaliteter. Ifølge regionplanen må der som hovedregel ikke ske ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen, hvis det forringer oplevelsen af de udpegede landskaber.

Regionplanens retningslinjer og udpegninger af områder med landskabelige værdier er stort set videreført. Der er dog sket enkelte justeringer: Selve udpegningen er reduceret omkring boligområdet ved Bøgevangen øst for Vassingerød og byudviklingsområdet i Ny Blovstrød. Til gengæld er udpegningen udvidet nord for St. Rosenbusk og enkelte andre steder. Retningslinjerne fra regionplanen er i øvrigt indholdsmæssigt videreført og suppleret.

Planstrategi
Det fremgår af Planstrategi 2007, at Byrådet ønsker at værne om landskabet og sikre de landskabelige beskyttelsesværdier, således at der sker en afbalanceret afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af landskabet.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009. 

Kortlægning af landskabsværdier
I forbindelse med kommuneplanens udarbejdelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kortlægge de landskabelig værdier. Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i Miljøministeriets landskabskarakteranalyse og opdelte på den baggrund kommunen i 5 forskellige landskabskarakterområder, der i hovedtræk indeholder samme landskabstræk. Opdelingen blev foretaget ud fra en analyse af det geologiske udgangspunkt og den arealmæssige anvendelse.

På baggrund af landskabskarakteranalysen anbefalede kortlægningsgruppen blandt andet at videreføre Regionplan 2005´s udpegninger, da de omfatter de særlige oplevelsesrige og markante landskaber i kommunen og evt. udbygge udpegningen med lokale sårbare udsigter, f.eks. ved gravhøje, skovbryn m.v. Derudover blev der fremsat anbefalinger vedrørende justering af retningslinjerne for beskyttelse af landskabsværdier. Der kan læses mere herom i kortlægningsgruppens notat af marts 2009, se boksen 'Læs mere'.

  

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.2 Landskab (Klik her for større billede)

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Reg. udviklingsplan 2012
Planstrategi 2011
Kortlægning af landskab 2009