Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


De landskabelige interesser drejer sig om landskabet, som det umiddelbart opleves og ses. Nogle landskaber er varierede og sammensat af mange landskabselementer, f.eks. et landskab med både skove, søer og bakker. Andre landskaber er mere enkle.

Allerød Kommune indeholder en række forskellige landskabstyper. Landskabstyperne er et resultat af det geologiske udgangspunkt og menneskets brug af landskabet gennem århundreder. Nogle landskaber er forholdsvis intakte, mens andre er helt omformet af eksempelvis råstofindvinding, byudvikling m.v.

I forbindelse med kommuneplanens udarbejdelse har kommunen analyseret landskabet ud fra blandt andet terræn, jordbund og arealanvendelse og har på den baggrund delt det åbne land op i 5 forskellige landskabskarakterområder, se nedenfor. Hvert område indeholder en særegen landskabelig identitet og oplevelse. Inden for hvert område er der foretaget en beskrivelse af den særlige landskabskarakter samt givet nogle konkrete anbefalinger for området, der understøtter landskabskarakteren. Derudover er der indenfor hvert område registreret landskabets tilstand, sårbarhed, intakthed og visuelle oplevelsesmuligheder.

De 5 landskabskarakterområder er Skovryggen, Søbakken, TunneldaleneSletten og Mosaikken.

Det fremgår af retningslinjerne, at landskabskarakteranalysen skal anvendes til at vurdere konsekvensen af påtænkte ændringer, der kan have betydning for landskabskarakteren. Formålet er, at få ændringer indpasset bedst muligt i forhold til landskabskarakteren, og dermed at de bevarer og forbedrer de landskabelige værdier i kommunen som helhed. Derudover er det hensigten at sikre muligheden for fortsat at kunne opleve en variation i landskabskarakteren indenfor kommunens forskellige områder.

Områder med landskabelig værdi er sårbare overfor indgreb, som afgørende ændrer landskabsbilledet. Store ændringer som bymæssig bebyggelse, åbent beliggende industri, større fritidsanlæg og råstofindvinding kan ændre karakteren af landskabet og dermed udviske forskellene mellem landskabskarakterområderne. Tekniske anlæg som eksempelvis højspændingsledninger, telemaster, belysningsanlæg, oplyste skilte m.v. virker ofte visuelt dominerende, selv på lang afstand. Nye skovtilplantninger, vildtremiser og læhegn kan endvidere sløre de karakteristiske landskabstræk.

Det følger af retningslinjerne, at der inden for de udpegede værdifulde landskaber ikke må gennemføres ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen, hvis det forringer de værdifulde landskabelige helheder og enkeltelementer.

Landskabelige helheder er større uforstyrrede landskaber, hvor landskabskarakteren er forholdsvis intakt, og hvor det er muligt at opleve landskabet. I landskabskarakterområdet Tunneldalene er det f.eks. oplevelsen af terrænformer, de mange udsigter over det variede sø-, planteavls- og skovbrugslandskab, der er landskabskarakteren. En ændring af dette kan ødelægge den landskabelige helhed, ved eksempelvis opstilling af store møller, master, nåletræsbeplantning, energipil, større fritidsanlæg som ridehaller m.v. eller andre større bebyggelser. I landskabskarakterområdet Søbakken er landskabskarakteren ligeledes terrænet og dets samspil med Sjælsø, samt de udtagne landbrugs- og naturarealer. Her vil f.eks. byggeri, tekniske anlæg, skovrejsning eller anden tilgroning med buske og træer sløre landskabet og dermed forringe oplevelsen eller den landskabelige helhed. I Skovryggen vil spredt bebyggelse i landzone, udtagning af driften af de ekstensive landbrugsarealer, nåletræsbeplantning eller tekniske anlæg ligeledes sløre landskabskarakteren, som i dette tilfælde er de store skovpartier med indslag af ekstensivt drevne landbrugsarealer og naturområder.

I landskabskarakterområderne er der også særligt værdifulde enkeltelementer, som eksempelvis bevaringsværdige landsbyer, stynede træer, gravhøje, diger, skovbryn og naturområder. Disse er registreret i forbindelse med landskabskarakteranalysen og vil således kunne indgå i vurderingen af, om en given ændring forringer værdifulde enkeltelementer.

Det fremgår endvidere af retningslinjerne, at der indenfor de udpegede områder med landskabelige værdier kun må opføres bygninger og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug og skovbrug, eller bygninger og anlæg, som ikke slører eller forringer de særlige landskabsværdier. En analyse ud fra landskabskarakteren, terrænforhold, udsigtsforhold, markante natur- og dyrkningsarealer og bebyggelser samt den rekreative oplevelse af området bør indgå i den konkrete vurdering af placering og udformning af evt. nye bygninger, anlæg mv., så de ikke virker dominerende eller fremmede i landskabet.

Landskabskarakterområder 

Skovryggen
Området omfatter kommunens højtliggende og store nord/syd-gående skovbælte, der blandt andet rummer Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov, de tidligere lergravs- og moseområder ved Allerød Sø og Kattehale Mose, det påtænkte byudviklingsområde mellem Lillerød og Blovstrød og det kommende golfområde ved Olden. Hovedparten af området er karakteriseret ved et bakket dødislandskab, der udover de store skove indeholder markante skovbryn, lysninger med ekstensiv landbrugsdrift og spredt buskbeplantning, tidligere lergrave og moser med højt naturindhold samt spredt sommerhus og helårsbebyggelse. Området er særdeles oplevelsesrigt på grund af dets store variation i terræn, natur og arealanvendelse, og grundet dets bynærhed og gode adgangsmuligheder er det derfor et vigtigt rekreativt område. Området mellem Lillerød og Blovstrød skiller sig ud ved en blandet anvendelse af landbrug, skovpartier, idrætsanlæg og store virksomhedsbygninger. Ved Olden skiller området sig ud ved, at landskabet er blevet ændret efter mange års militær anvendelse, og at det er terrænbearbejdet til golfområde.

Generelle anbefalinger for området:

 • Fastholde andelen af løvskov i skovene
 • Kontinuerlig rydning og pleje af naturområderne ved Allerød Sø og Kattehale Mose
 • Friholde udsigter til vigtige skovbryn og lysninger med særlige visuelle oplevelser for byggeri, anlæg og skovrejsning
 • Friholde for yderligere byggeri, der ikke er landbrugsmæssigt nødvendigt (bortset fra området mellem Lillerød og Blovstrød)
 • Placere nybyggeri og anlæg, så det understreger og forstærker landskabets karakter
 • Udbygge og vedligeholde rekreative faciliteter, f.eks. stier i tidligere lerbanespor
 • Formidle natur og kulturværdier.

Søbakken
Området omkring Sjælsø skiller sig markant ud, da området gennem en årrække har været anvendt som militært øvelsesterræn. De store morænebakker gennemskæres af flere dalstrøg, der fra syd fører ned mod søen. Hvis der ses bort fra kaserneområderne, er landskabet næsten uberørt af bebyggelse, tekniske anlæg m.v. Det fremstår som en blanding af udtagne og delvist tilgroede landbrugsarealer med spredte lavninger bestående af småsøer, vandhuller og enge. Landskabet bølger sig ned mod Sjælsø og rummer storslåede og ikke mindst uforstyrrede udsigter. Områdets værdier knytter sig først og fremmest til udsigterne, da der ikke er offentlig adgang til hovedparten af området.

Generelle anbefalinger for området:

 • Friholde udsigter for permanente anlæg, byggeri og træopvækst
 • Genoprette og pleje naturområderne
 • Øge muligheden for offentlig adgang
 • Etablere rekreative faciliteter, der understøtter det almene friluftsliv

Tunneldalene
Tunneldalene ved Mølleåen er en del af et af landets største sammenhængende tunneldalssystemer . Området er karakteriseret ved bølgede moræneflader, der gennemskæres af dybtliggende øst/vest og nord/syd-gående tunneldale. Der findes tre tunneldale indenfor Allerød Kommune. I tunneldalene ses flere åsdannelser. Morænefladerne mellem dalene domineres af landbrug, spredte skove og et enkelt golfområde (Mølleåen), mens tunneldalene indeholder vandløb, karakteristiske langsøer (Buresø og Bastrup Sø), moser og engområder med spredt bevoksning og kulturhistoriske minder i form af forsvarsanlæg og gravhøje. Fra de højtliggende områder er der vide udsigter fra flere steder over de mange landskabstyper. Området indeholder store naturrigdomme og er meget oplevelsesrigt. Området er delvist påvirket af trafikstøj fra Slangerupvej.

Generelle anbefalinger for området:

 • Friholde udsigter for anlæg, byggeri og skovrejsning o.lign.
 • Landbrugsmæssigt byggeri anlægges under hensyntagen til oplevelsen af landskabet
 • Begrænse nåletræsbeplantninger
 • Fastholde løvskovsandelen i skovene
 • Fastholde nuværende klare skel mellem skove og landbrugsanvendelsen på morænefladen
 • Øge naturindholdet i tunneldalene ved at etablere græsning/høslæt, stoppe dræn/grøfter og rydde småbeplantninger
 • Øge adgangen
 • Formidle og pleje fortidsminderne
 • Begrænse støj.

Sletten
Nord for Lynge og omkring Kollerød findes kommunens store sammenhængende landbrugslandskab. Området er karakteriseret ved store dyrkningsflader på et let bølget og forholdsvist åbent terræn med indslag af fladtoppede bakker. Området er indrammet af de omkringliggende skove og byer. Den sparsomme beplantning er primært lokaliseret omkring gårdene, langs skel og som gamle vejtræer/alléer/stynede træer, der tilfører området en fin kontrast til de åbne dykningsflader. Derudover ses der mindre partier med nåletræsbeplantning. På fladbakken vest for Kollerød står to vindmøller, hvilket tilfører landskabet kontrast og understreger bakkeformationen. Fra Vejrmøllevej i Uggeløse findes en vid udsigt over landskabet, der strækker sig langt over kommunegrænsen mod Frederiksborg Slot i Hillerød.

Generelle anbefalinger for området:

 • Fastholde landbrugslandskabet
 • Friholde for byggeri der ikke er landbrugsmæssigt nødvendigt
 • Begrænse skovrejsningsområder til bynære områder
 • Reducere nåletræsbeplantninger
 • Fastholde og forny gamle vejtræer
 • Friholde udsigten fra Vejrmøllevej
 • Friholde udsigt til fortidsminder og vindmøller
 • Ved råstofindvinding udarbejde efterbehandlingsplaner, der så vidt muligt tager hensyn til landskabskarakteren
 • På grund af områdets størrelse egner det sig umiddelbart godt til placering af vindmøller

Mosaikken
Omfatter forskellige områder som Børstingerød Mose, området omkring Røglevej, Vassingerød mv. Området skiller sig ud fra de øvrige områder, ved at være forholdsvist fladt og indeholde en mosaik af vidt forskellige anvendelsesformer: Spredt bebyggelse, erhvervsområder, landbrug, motorvej, tekniske anlæg, planteskoler, hestefolde, naturområder, nyttehaver, kulturhistoriske spor i form af diger, levende hegn og småagre. Fremstår delvist tillukket og noget usammenhængende på grund af de mange forskellige anvendelsesformer.

Generelle anbefalinger for området:

 • Området vest for motorvejen skønnes egnet til skovrejsning, da det vil ”samle” området og skjule de mange forskellige anlæg
 • I området omkring Børstingerød Mose og digestrukturen i nord bør de nuværende forhold fastholdes, dvs. begrænset byggeri og beplantning

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Kortlægning af landskaber 2009