Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Landskaber


2.1.1 Landskabet opdeles i 5 forskellige landskabskarakterområder som vist på kortet: Tunneldalene, Sletten, Mosaikken, Skovryggen og Søbakken. Ved planlægning og administration af lovgivning, der har indflydelse på den visuelle oplevelse af landskabet, skal konsekvenserne for landskabskarakteren i det givne område vurderes.

2.1.2 Tilstanden og arealanvendelsen i områder med landskabelige værdier må kun ændres, såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at forringe de særligt værdifulde sammenhængende landskabelige helheder eller enkeltelementer herunder muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdets landskabsværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

2.1.3 Inden for de udpegede områder må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug, eller inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Bygninger og anlæg inden for de udpegede områder skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsværdierne.

2.1.4 Inden for de udpegede områder med landskabelige værdier, der samtidigt er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til de konkrete landskabelige værdier.

2.1.5 Forhold omkring VVM for husdyrbrug og konsekvenser for landskabsværdierne håndteres efter VVM-lovgivningen. I en eventuel tilladelse skal det gennem vilkårene sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelsen af de landskabelige værdier.

2.1.6 Inden for de udpegede områder skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse af de landskabelige værdier styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

2.1.7 De udpegede områder med uforstyrrede landskaber skal bevares ved at undlade at placere nye, større tekniske anlæg som veje, el- og telemaster, store vindmøller og andre store anlæg i og tæt på områderne. Undtaget er dog militære anlæg.

2.1.8 I det øvrige landområder uden for de udpegede områder skal landskabelige helheder og enkeltelementer i videst muligt omfang bevares, jf. landskabskarakteranalysen.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Kortlægning af landskaber 2009