Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 14, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresser, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Forpligtelserne vedr. Natura 2000 fremgår af miljømålsloven, som er en udmøntning af EU´s habitatdirektiv og vandrammedirektiv.

Statslige interesser
Det er et nationalt mål, at sikre en høj biologisk mangfoldighed, at beskytte økosystemerne og at standse tabet af biodiversitet inden 2020.

Det er et mål. at kommuneplanen ikke skader internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og at planlægningen sikrer sammenhæng mellem Natura 2000-områder, generelle beskyttelsesområder og fredede områder ved at forbinde dem med økologiske forbindelser. Der arbejdes for at skabe større sammenhængende naturområder, idet en af de største trusler mod en varieret og værdifuld natur er, at levestederne er for få, for små og for spredte. Naturen og den biologiske mangfoldighed skal beskyttes ved at bevare og sikre økosystemer for at forbedre og genskabe levesteder for hjemmehørende planter og dyr. De økologiske forbindelser mellem naturområderne skal udbygges og suppleres ud fra økologiske kvalitetsmål for forbindelserne.  Arealer med potentielle naturkvaliteter skal identificeres med henblik på at kunne prioritere en eventuel gradvis retablering til naturområder og en forbedret sammenhæng mellem naturområder samt etablering af større sammenhængende naturområder.

Planstrategi

I Planstrategi 2011 besluttede Byrådet at revidere retningslinjer og udpegningen af områder med biologiske interesser i Kommuneplan 2009 med særlig fokus på spredningsmulighederne for dyr og planter.

Det fremgår af Planstrategi 2011, at Byrådet vil:

  • planlægge for nye skove, vådområder og bræmmer langs vandløb, der kan fungere som "trædestedn" for dyr og planter
  • undersøge muligheden for mageskifte mellem lavbundsarealer og bræmmer langs vandløb og kommunal højbundsjord
  • informere om mulighederne for tilskud til miljøvenligt landbrug samt skovrejsning, når der gennemføres landbrugstilsyn, og oplyse lodsejere om mulighederne for gennem naturgenopretning at øge naturværdierne på landbrugsejendomme
  • stille krav til efterbehandlingen af råstofgrave med henblik på at øge råstofgravenes biologiske mangfoldighed og fremme deres funktion som spredningskorridorer
  • arbejde for at der i nye og eksisterende byområder indgår områder med vild urørt natur, naturbede i stedet for fast belægning, blottet mineraljord, områder til haveaffald mv.

 

Kommuneplan 2009
Udpegningen af områder med biologiske interesser i Kommuneplan 2009 er viderført uændret undtagen:

  • det potentielle naturbeskyttelsesområde i Lynge Grusgrav er "opgraderet" til et naturbeskyttelsesområde på baggrund af kommunens naturpleje i området
  • der er udpeget en ny potentiel økologisk forbindelse, der forbinder naturbeskyttelsesområdet omkring Natura 2000-området ved Mølleådalen i syd med et naturbeskyttelsesområde og en økologisk forbindelse omkring Børstingerød Mose i nord. Den potentielle økologiske forbindelse følger eksiterende og planlagte råstofindvindingsområder, herunder Lynge grusgrav, samt nye og eksisterende skovrejsningsområder.
  • På kortbilaget er tilføjet Natura 2000-områder og råstofindvindingsområder.

Der er tilføjet en retningslinje om efterbehandling af råstofindvindingsområder til natur samt indarbejdet en ny bestemmelse om den potentielle økologiske forbindelse.

Kortlægning af værdifuld natur
Udpegningen af områder med biologiske interesser er baseret på en omfattende kortlægning af naturområderne i og omkring Allerød Kommune samt Regionplan 2005´s udpegninger af biologiske interesseområder. Kortlægningen blev gennemført af kommunen i vinteren 2008/2009 med henblik på at klarlægge kommunens biologiske værdier, udfordringer og potentialer, samt at vurdere regionsplanens udpegninger og retningslinjer i forbindelse med kommuneplanen.

Kortlægningen omfattede en registrering af samtlige naturområders beliggenhed samt områdernes indhold af særlige naturværdier. Derudover blev områdernes trusler, sårbarhed og potentialer registreret.

I artslisten blev der anført de plante-, insekt-, fugle- eller dyrearter, som anses som karakteristiske, sjældne, sårbare eller usædvanlige. Der er således ikke medtaget trivialarter som eksempelvis gråand, rådyr og ræv, der alle stort set findes overalt og i mange forskellige naturtyper. Det er således muligt at se hvilke arter i områderne, som er de vigtigste at beskytte. Artslisten vil blive opdateret løbende, efterhånden som der registreres nye eller forsvundne arter.

Der blev i alt kortlagt og værdisat 91 naturområder fordelt på ca. 1460 ha. Værdisætningen skete ud fra et pointsystem, hvor områdernes naturindhold, naturtype, størrelse m.v. indgik. Ud fra tildelingen af point blev områderne inddelt i "A", "B", "C" eller "D" natur, hvor "A" er den absolutte bedste natur.

Alle de kortlagte områder indeholder værdifuld natur, men ved målrettet pleje vil mange af områderne kunne opnå en endnu større naturindhold og dermed en højere værdi.

Resultaterne af kortlægningen kan ses af kortet. For yderligere information henvises der til afrapporteringen af naturkortlægningen fra marts 2009, se den boksen 'Læs mere'.

Ud fra kortlægningen af naturværdier blev det konkluderet, at Regionplan 2005´s udpegninger i det store hele skulle videreføres, dog med de ændringer, der er nævnt ovenfor under afsnittet Regionplan 2005. Det blev samtidig vurderet at man vil afvente udpegningen af potentielle spredningskorridorer til en senere planperiode. Begrundelsen er, at udviklingen af naturindholdet i de allerede udpegede områder ønskes klarlagt, før der kan udpeges nye spredningskorridorer for specifikke arter.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2013
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Natur og lavbundsområder