Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 13, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder.

Statslige interesser
I Vandmiljøplan III for 2005-2015 blev der som opfølgning på Vandmiljøplan II aftalt en række initiativer, som skal sikre, at vandmiljøet forbedres gennem reduktioner i udledningen af næringsstoffer fra landbruget. Et af initiativerne er genopretning af yderligere 4.000 hektar vådområder via frivillige tilskudsordninger.

Kommunerne er i de kommende år forpligtet til at arbejde for opfyldelse af målet om, at vandmiljøet skal have en ”god økologisk tilstand” inden 2015, jf. EU´s vandrammedirektiv. Direktivet er indarbejdet i miljømålsloven, som forpligter kommunerne til at udarbejde handleplaner og gennemføre konkrete initiativer.

Regionplan 2005
Udpegningen er en videreførsel af Regionplan 2005´s udpegning af lavbundsarealer, som blev baseret på ældre kort og arealdata. Der er dog tilføjet et nyt område ved Kollerød Sø, da området opfylder kriterierne til et lavbundsareal på grund af de terrænmæssige forhold. Retningslinjerne fra regionplanen er desuden videreført.

I regionplanen var der ikke udpeget særlige lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder i Allerød Kommune. Da udpegningen blev udarbejdet af det daværende Frederiksborg Amt, var det ud fra nogle særlige kriterier, der skulle sikre en høj kvælstofomsætning i de fremtidige vådområder. Amtet har sandsynligvis ikke vurderet lavbundsarealerne i Allerød Kommune som særligt egnede til etablering af kvælstofrensende vådområder, fordi kommunens vandløb ligger højt i vandløbssystemet og derfor har et forholdsvist lavere kvælstofindhold end når vandløbene kommer længere ned i vandløbssystemet. Allerød Kommune har ud fra samme betragtning valgt ikke at udpege de lavbundsarealer, der kan genoprettes til kvælstofrensende vådområder.

Kommuneplan
Retningslinjer og kort er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.6 Lavbundsarealer (klik her for større billede)

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2013
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Natur og lavbundsområder