Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 10, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder.

Det fremgår af planlovens § 11b, stk. 2, at kommuneplanen kan indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering af landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg inden for de særligt udpegede landbrugsområder.

Af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 11 fremgår det, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug.

Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder biogasanlæg.

Det fremgår af Fødevareministeriets cirkulære nr. 9174 af 19. april 2010, at kommunerne skal basere udpegning og retningslinjer for de særligt værdifulde landbrugsområder på den nyeste analyse af jordbrugserhvervene.

Statslige interesser
Det er et nationalt mål, at

  • der bevares tilstrækkelige arealer til at sikre et bæredygtigt jordbrug, der kan producere fødevarer til hjemmemarkedet og til eksport
  • der udvises tilbageholdenhed med at inddrage landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige forhold
  • lokalisering af husdyrbrug sker med henblik på at undgå konflikter til naboer og natur- og landskabsværdier
  • arealer udlagt til jordbrugsdrift i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der kan sætte begrænsninger for jordbrugserhvervets produktions- og udviklingsmuligheder
  • sikre at der er et bæredygtigt jordbrug, som kan bidrage til bevaring af det åbne lands natur- og landskabsværdier

Allerød Kommuneplan 2009
Udpegning og retningslinjer i Kommuneplan 2009 er ændret således:

  • Der er udpeget et større areal som værdifuldt landbrugsområde, hvor der i forvejen er større landbrugsbedrifter, og hvor der samtidig ikke er væsentlige grundvands, natur- og rekreative interesser.
  • Som noget nyt er der udpeget et større landbrugssinteresseområde, hvor der samtidig er beskyttelsesinteresser i forhold til grundvand, natur og rekreative interesser.
  • Der er tilføjet en retningslinje om at jordbrugsinteresseområdet søges indrettet efter områdernes konkrete beskyttelsesinteresser..
  • Der er udpeget arealer til placering af større husdyrbrug indenfor særligt værdifuldt landbrugsområde i områder, som ikke er omfattet af NitratFølsomme Indvindingsoplande, Kulturmiljøer, Økologiske forbindelser, Lavbundsarealer, Transportkorridoren og Graveområder, samt er beliggende mere end 1000 meter fra byzone og 500 fra andet samlet bebyggelse i det åbne land.

Allerød Planstrategi 2011
Det fremgår af planstrategien, at retningslinjerne for jordbrug revideres i Kommuneplan 2013.

Jordbrugsanalyse
For at sikre at de jordbrugsmæssige interesser indgår i kommuneplanen og lokalplaner, skal Statsforvaltningen mindst én gang i hver valgperiode udarbejde en jordbrugsanalyse. Jordbrugsanalysen omhandler jordbrugserhvervenes betydning lokalt, regionalt, erhvervs- og samfundsøkonomisk samt miljømæssigt. Den seneste jordbrugsanalyse er udarbejdet af Statsforvaltningen i 2011 og kan ses på www.jordbrugsanalyser.dk. Kommunen har gennemgået jordbrugsanalysen med lokale repræsentanter fra landbruget og udarbejdet et notat, der kort giver overblik over jordbrugsinteresserne i kommunen, og som indeholder Nordsjællands Landboforenings beskrivelse af ønsker til det fremtidige landbrug i Nordsjælland, se grå boks.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011
Planstrategi 2011
Grundvandsredegørelse
Landbrugsnotat