Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 12, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Statslige interesser
Det er et nationalt mål, at:

 • skovarealet skal øges fra ca. 11 % til 20-25 % i løbet af en trægeneration (80-100 år)
 • der rejses skov på mellem 20.000-25.000 ha frem til 2015 som følge af Vandmiljøplan III
 • fremme bynær skov og grundvandsbeskyttelse.

Det nuværende skovareal i Allerød Kommune er 22 %. Det ligger pænt over landsgennemsnittet på 12 %. Det er især i den østlige del af kommunen omkring Lillerød og Blovstrød, at der er meget bynær skov. Omkring Lynge-Uggeløse er der ikke i samme grad bynær skov, dog er der med Årtusindeskifteskoven sket en forøgelse af de bynære skovarealer indenfor de senere år. Med udpegningen af det nye skovrejsningsområde i forbindelse med Årtusindeskifteskoven, vil der med tiden ske en yderligere forøgelse af den bynære skov til glæde for friluftsliv og grundvandsbeskyttelsen i området. 

Planstrategi
Det fremgår af Planstrategi 2011, at byrådet ønsker at

 • vurdere muligheden for at udvide arealet af skovrejsningsområder i kommuneplanen, 
 • undersøge muligheden for at gennemføre skovrejsning på kommunalt ejede landbrugsarealer,
 • planlægge for nye skov, der kan fungere som "trædesten" for dyr og planter.dpege skovrejsningområder, hvor det er hensigtsmæssigt,
 • informere om mulighederne for tilskud til skovrejsning mv., når der gennemføres landbrugstilsyn. 

Kommuneplan
I forhold til Kommuneplan 2009 er der foretaget følgende ændringer i udpegningen af skovrejsningsområder med udgangspunkt i områdernes landskabskarakterer:

 • Skovrejsningsområdet nord for Vejrmøllevej i Lynge er reduceret pga. ønsket om at fastholde udsigten over det åbne landskab og Frederiksborg Slot.
 • Skovrejsningsområdet ved Sortemosevej er udgået, da udsigten til det nuværende markante skovbryn ønskes bevaret.
 • Skovrejsningsområdet vest for motortrafikvejen er udvidet pga. grundvandsbeskyttelse, bynærhed samt potentiel spredningskorridor.
 • Der er udpeget et nyt skovrejsningsområde øst for Vassingerød, da en ny skov vurderes at være i overensstemmelse med områdets landskabskarakter.
 • Der er udpeget et større minusområde i den vestlige del af kommunen, hvor der er særligt værdifulde landbrugsområder er beliggende og hvor skovrejsning vurderes at have negativ effekt på landskabskarakteren.
 • Der er endvidere foretaget mindre justeringer af de eksisterende udpegede områder.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Planstrategi 2011
Kortlægning af landskab 2009