Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Formålet med kommuneplanens retningslinjer er at sikre kirker, kirkegårde og deres omgivelser, så de fortsat kan ses som tydelige kendingsmærker i enten byerne eller i landskabet. Blandt andet ved at tage hensyn til de kulturhistoriske kirker, præstegårde og deres særlige karakter.  For udpegninger af beskyttelsesområder omkring kirker og deres omgivelser handler det om at sikre landsbykirkernes beliggenhed og betydning i landskabsbilledet og kirkeomgivelsernes udstrækning. Alle landsbykirkerne er fra 1100-tallet og er fredede.

I tilknytning til retningslinjerne gælder Provst Exner fredninger på flere af kirkeomgivelserne. Provst Exner fredningerne skal sikre kirkernes nære omgivelser ved for eksempel at frede mod enhver form for bebyggelse på de nære kirkeomgivelser. Exner fredninger gælder også fredninger om kirkens fortovsret, som tager udgangspunkt i at jordstrimler af forskellig udstrækning uden for kirkegården fredes. Jordstrimlerne kan betegnes som kirkens fortov og freder mod at bygge op til 12 m på kirkegårdens forskellige sider.  

Kirkeomgivelserne er kirkens nære omgivelser og består af en indblikszone og en baggrundszone. Indblikszoner er arealerne mellem kirken og den vej, hvorfra indblik er muligt. Baggrundszoner er arealerne, som i forhold til den vej, hvorfra der er indblik, danner baggrund for kirken. 

Kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet må ikke forringes. I indblikszoner kan selv lave bebyggelser og beplantninger medføre, at indblikket til kirken visuelt sløres eller forringes. I baggrundszoner vil lavt byggeri i mange tilfælde ikke virke forstyrrende  i forhold til kirken. Høje bygninger, vindmøller og antenner m.v. kan derimod forringe oplevelsen af kirkerne i landskabet. Som baggrund vil beplantning normalt ikke virke forstyrrende på kirken.

Hvis Byrådet vurderer, at en lokalplan, der omfatter arealer i landzone, vil påvirke kirkeomgivelserne, vil Byrådet foranledige, at stiftsøvrigheden høres til brug for sagens afgørelse.

Retningslinien skal ses i sammenhæng med naturbeskyttelseslovens § 19, kirkebeskyttelseslinien, hvorefter også landbrugets bygninger kræver dispensation fra Byrådet, såfremt bygningerne ønskes opført med en større højde end 8,5 meter inden for en afstand af 300 meter fra kirken.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011