Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bebyggelser og anlæg


3.2.1 De fysiske spor af historien skal bevares og beskyttes gennem planlægning, administration og formidling.

De beskyttelsesinteresser, der er beskrevet i efterfølgende retningslinier, skal tilgodeses i forbindelse med planlægning og administration og i forbindelse med kommunens anlægsarbejde.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovdrift, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

3.2.2 Inden for landsbyerne Børstingerød, Lillerød, Blovstrød, Høvelte, Lynge, Kollerød, Uggeløse, Bastrup, Vassingerød, Nymølle og samling af huse i Krogenlund, som er udpeget som bevaringsværdige, må bevaringsinteresser der knytter sig til bygninger, hegn, diger, beplantning, vejforløb m.v. ikke tilsidesættes men skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Allerød Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter.

Eventuel lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyerne og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.

Se kort over bevaringsværdige landsbymiljøer.

3.2.3 Der er en række bygninger, der så vidt muligt skal bevares, da de har en kulturhistorisk betydning for historien i kommunen eller har en historisk betydning for lokalsamfundet. De kulturhistoriske bygninger er kroer og tidligere købmandshandler, rytterskoler og skoler, kommunekontorer, gårde og jordtilliggender, skovløberhuse, skovfogedsteder og skovridergårde, der ikke nødvendigvis er udpeget som bevarinsværdige på grund af deres arkitektoniske værdi. 

Se kort over kulturhistoriske bygninger.

3.2.4 De linjeformede anlæg som tipvognsspor, stier, sten- og jorddiger, alléer og stjerneudskiftninger, skal så vidt muligt bevares.

De bevaringsværdige tipvognsspor skal sikres ved at indgå i den fremtidige stiplanlægning.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011