Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 9, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Af planlovens § 5j fremgår det, at de ydre grønne kiler ikke må anvendes til bymæssige fritidsaktiviteter, og at de indre grønne kiler ikke må anvendes til nye areal- og bygningskrævende fritidsanlæg.

Støj fra friluftsanlæg reguleres via Miljøministeriets støjbekendtgørelse

Statslige interesser
Statens mål er at øge velfærd, sundhed og livskvalitet ved at forbedre mulighederne for friluftslilvet. Der skal være balance mellem benyttelse af det åbne land til friluftsanlæg på den ene side og beskyttelse af natur-, kultur- og landskabsværdier, dvs. selve grundlaget for gode friluftsoplevelser. Der skal fastholdes et varieret udbud af overnatningsfaciliteter, så befolkningen og udenlandske turister har gode og varierede muligheder for at besøge og opleve landet.

Fingerplan
Fingerplanens § 14-16 angiver forskellige regler for placering af friluftsanlæg indenfor de regionale friluftsområder:

I den indre grønne kile kan der ikke etableres yderligere arealkrævende friluftsanlæg eller rekreative anlæg, der udelukker almen tilgængelighed.

I den ydre grønne kile kan der etableres enkelte arealkrævende friluftsanlæg til organiserede fritidsaktiviteter, men der bør vises tilbageholdenhed med anlæg, der kun er for medlemmer og har en lukket karakter. Areal- og bygningskrævende anlæg skal placeres under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Det samme gælder støjende anlæg, som skal placeres og udformes så støjbelastningen minimeres og i øvrigt overholder gældende bestemmelser om støj.

Der er i Fingerplan 2013 udpeget 8 specifikke lokaliseringsmuligheder for friluftsanlæg i Hovedstadsområdet. Allerød Kommune berøres af én af udpegningerne, som omfatter det tidligere Farum Kasernes øvelsesterræn på grænsen mellem Allerød Kommune og Furesø Kommune. Området er specifikt udlagt til golfbane. Golfbanen er etableret og åbnet i efteråret 2009.

Regionplan 2005
I Regionplan 2005 er det åbne land opdelt i 3 zoner i forhold til om der kan etableres nye større bygnings- og araelkrævende friluftsanlæg. Zone 1 er forbudszonen, hvor det ikke er muligt at etablere nye friluftsanlæg, zone 2 er områder, hvor der efter en nærmere vurdering og i begrænset omfang kan etableres større fritidsanlæg, og zone 3, er områder uden beskyttelsesinteresser, hvor der kan placeres nye større friluftsanlæg.

I kommuneplanen er zone 1 (forbudszonen) videreført som udpegning med de tilhørende retningslinjer, mens zone 3 er lagt ind under retningslinjerne for zone 2.

Kommuneplanen lukker muligheden for nye golfanlæg, idet kommunen med to anlæg ikke mener, at der kan være behov for eller plads til yderligere anlæg af den type.

Regionplanens retningslinjer vedrørende friluftsanlæg ved søer er flyttet til afsnittet om vandløb og søer.

Retningslinjerne vedrørende kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning er videreført med mindre omformuleringer.

I regionplanen er det åbne land opdelt i 3 zoner med hensyn til etablering af støjende friluftsanlæg. Zone A, hvor støjende anlæg ikke kan placeres og udvides, zone B, hvor støjende friluftsanlæg undtagelsesvist og efter en nærmere vurdering kan etableres, og zone C, hvor støjende friluftsanlæg kan placeres og udvides, når de kan overholde de vejledende grænser for støj fra frilulftsanlæg.

I kommuneplanen er udpegningen af zone 1 - efter en nærmere analyse af kommunens arealer - udvidet til at omfatte hele kommunens landområde, med undtagelse af et område i den østligste del af Lynge Grusgrav. Dette område ligger i transportkorridoren, hvorfor der er begrænsede muligheder for at etablere permanente anlæg. Zone C er således ophævet. Dermed er mulighederne for at etablere støjende friluftsanlæg begrænsede, men det ikke har været muligt at finde andre egnede arealer til de støjende friluftsanlæg.

Planstrategi
Byrådet vil i henhold til Planstrategi 2007 sikre balancen mellem beskyttelse og benyttelse af det åbne land, og at der værnes om natur og landskab. 

Idrætspolitik
Byrådet godkendte i 2000 Allerød Kommunes Idrætspolitik, hvor formålet primært er at støtte og fremme breddeidræt, således at der skabes grundlag for, at flest mulige borgere i Allerød kan dyrke den idræt, de har lyst til uanset alder og niveau. Både for på den ene side at danne basis for eliteidrætten, og for på den anden side at gøre kommunen attraktiv for tilflyttere og nyt erhvervsliv.

Det er idrætpolitikkens mål:

 • at Allerøds borgere skal kunne dyrke den idræt, de har lyst til
 • at breddeidrætten skal have både kulturelt og socialt perspektiv med særlig appel til kommunens børn og unge
 • at eliteidrætten skal give inspiration til lokale talenter og være med til at sætte Allerød Kommune på verdenskortet.

Økonomisk planlægning
På investeringsoversigten er der afsat 12,348 mio. kr. i henholdsvis 2010 og 2011 til opførelse af klubhus i Møllemose anlægget.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009. 

Kortlægning af friluftsanlæg
I forarbejdet til Kommuneplan 2009 blev friluftsaktiviteter og -anlæg kortlagt. Formålet med kortlægningen var at definere kommunens værdier, udfordringer og potentialer og dermed give et fagligt beslutningsgrundlag til afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse. For de emner, der før var en del af Regionplan 2005, var det desuden formålet at vurdere regionplanens gældende udpegninger og retningslinjer, herunder at vurdere behovet for eventuelle nye udpegninger.

Der blev blandt andet kortlagt følgende friluftsfaciliteter, se også kortet:

 • borde/bænke
 • primitive overnatningspladser
 • informationstavler
 • golfbaner
 • nyttehaver
 • kolonihaver
 • P-pladser ved naturområder
 • naturlegeplads
 • friluftsscene
 • put & take søer

Kortlægningen resulterede i en række anbefalinger:

 • Primitive overnatningspladser i tilknytning til stier
 • Motionsbaner/legepladser med fokus på bevægelse for børn og voksne
 • Naturlegepladser tæt på Lynge, f.eks. i Årtusindeskifteskoven og Lynge Grusgrav
 • Opstilling af borde/bænke ved udsigtspunkter
 • Friholde udsigtspunkter for skærmende beplantning og skæmmende anlæg
 • Placering af støjende friluftsanlæg langs støjbelastede veje og i tidligere grusgrave, såfremt det ikke støjbelaster omgivelserne i nævneværdig grad.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Regionplan 2005, Retningslinjekort 4.3.2 Støjende friluftsanlæg (klik her for større billede)
Retningslinjekort 4.3.2 Støjende friluftsanlæg

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011 
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011
Kortlægning af friluftsliv 2009