Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Kolonihaver fungerer som et fristed for Hovedstadsregionens befolkning med tilbud om sundhed og livsglæde. Derudover er kolonihaver en dansk tradition med socialt indhold og mulighed for at blande danske og nydanske.

Kolonihaver er en samlebetegnelse for overnatningshaver og daghaver. Ved overnatningshaver forstås havekolonier, hvor der på den enkelte havelod er tilladelse til at opstille et redskabsskur eller hus til overnatning i begrænset omfang. Ved daghaver/nyttehaver er der kun mulighed for et redskabsskur på den enkelte havelod.

Kommunens eksisterende kolonihaver samt alle nye kolonihaver er i henhold til kolonihaveloven permanente, hvad enten de ligger i by- eller landområdet. Det betyder, at de ikke må nedlægges, med mindre samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Efter en konkret vurdering kan der etableres nye kolonihaver indenfor 4 km fra en station, såfremt der er gode tilkørselsforhold for cyklister. Derudover må placeringen ikke stride imod andre kommuneplaninteresser, for eksempel transportkorridor, lavbundsarealer og områder med biologiske eller landskabelige interesser.

Som følge af landskabskarakteranalysen (se link i grå boks) vurderes Mosaikkens sydlige del at være bedst egnet til placering af nye kolonihaver. Til gengæld bør der vises tilbageholdenhed med at placere nye kolonihaver i Tunneldalene, Skovryggen og Søbakken. I Sletten kan der efter en nærmere vurdering anlægges kolonihaver.

Det er vigtigt, at der ved anlæg af nye kolonihaver, sker en udbygning af stinettet indenfor området og til området, således at det kan indgå som et alment rekreativt område.

Der er indsat en retningslinje om økologisk drift af kolonihavearealerne, som følge af kommunens ambitiøse mål i Green Cities samarbejdet. Målene er blandt andet at drive kommunale arealer uden brug af sprøjtemidler, at fremme bæredygtigt byggeri, spare på vandforbruget og fremme biologisk mangfoldighed. 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Kortlægning af friluftsliv 2009 
Kortlægning af landskaber 2009