Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgivning
Kommuneplanen skal i henhold til planlovens § 11a, stk. 1, nr. 19 indeholde retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt udpegede badevandsområder.

I miljømålsloven findes reglerne for de statslige vand- og naturplaner samt kommunale handleplaner på vandområdet.

Statslige interesser
Retningslinjerne gælder indtil de nye statslige indsatsplaner træder i kraft. De statslige indsatsplaner er implementering af EU´s vandrammedirektiv, hvor den overordnede målsætning er, at alle vandområder skal have god økologisk tilstand inden 2015. Indsatsplanerne bliver fulgt op af kommunale handleplaner og konkrete initiativer, der skal medvirke til at målsætningen for de enkelte områder opfyldes.

Sideløbende med vandplanerne er der udarbejdet indsatsplaner for Natura 2000-områderne. Indsatsplanerne er fulgt op af kommunale handleplaner og konkrete initiativer med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstaus i naturområderne. Naturplanerne er en implementering af EU´s habitatdirektiv.

Regionplan 2005
Regionplanens retningslinjer vedrørende anvendelse omfatter:

  • ingen etablering af ferskvandsdambrug, der kræver brug af overfladevand i vandløb
  • bygværker, rørlægninger og andre tekniske anlæg skal så vidt muligt fjernes eller gøres passable for vandløbsfauna
  • klappladser, havbrug, skaldyrsopdræt og badevand.

Retningslinjerne er gældende indtil de nye vand- og naturplaner foreligger.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011 
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011
Kortlægning af friluftsliv 2009