Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Planloven
Kommuneplanen skal i henhold til planlovens § 11a, stk. 1, nr. 9 indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Det fremgår af planlovens § 5j, at de grønne kiler ikke må inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg, og at de skal fastholdes til som grønne kiler til regionale fritidsformål.

Statslige interesser
Staten ønsker at forbedre mulighederne for friluftslivet, så velfærd, sundhed og livskvalitet øges, og at turisme baseret på natur-, kultur- og landskabsoplevelser fremmes. Der skal etableres nye naturområder (naturgenopretning, skovrejsning) i nærhed af byer og fritidsområder, hvor der er nem adgang for befolkningen og mulighed for at opleve den naturlige tilstand. Der skal tages udstrakt hensyn til natur og landskab, så det bevares og fortsat kan udgøre grundlaget for oplevelser for befolkningen og turister. Den fysiske planlægning skal sikre en balance mellem væksten i friluftsliv og turisme og en fortsat bibeholdelse af de landskabelige kvaliteter.

Fingerplan
Fingerplanen angiver retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål i Hovedstadsområdet. Af Fingerplanens § 15 fremgår det, at både de indre og ydre kiler skal forbeholdes overvejende almene og ikke-bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Kilerne må ikke inddrages i byzone og skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål. I de ydre grønne kiler kan der i modsætning til de indre grønne kiler placeres enkelte anlæg til det organiserede friluftsliv, såfremt det kan indpasses stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. 

Regionale udviklingsplan
I den Regionale Udviklingsplan for Hovedstadsområdet 2008 er det en målsætning, at andelen af "grønne" og "blå" områder til rekreativ anvendelse øges til minimum en tredjedel af regionens samlede areal. Det er væsentligt at satse på at udbygge de lokale og regionale friluftsområder. De nuværende grønne rekreative arealer i de regionale friluftsområder og de rekreative områder i det åbne land skal som minimum bevares. Der skal etableres nye grønne rekreative områder for de borgere, der har over 10 minutter til fods nærmeste grønne rekreative område.

Regionplan 2005
I Regionplan 2005 er der retningslinjer for anvendelsen af de indre og ydre grønne kiler samt de grønne ringforbindelser på tværs af kilerne. De grønne kiler og ringe skal fungere som et dagligt fritidslandskab for de nærmeste byområder og som udflugtslandskab for hele storbyens befokning. Områdernes offentlige tilgængelighed skal øges, og deres oplevelsesværdi skal bevares og styrkes, blandt andet ved at friholde dem fra yderligere bebyggelse, begrænse areal- og bygningskrævende fritidsanlæg, beskytte dem for støj og udvilke dem i overensstemmelse med gældende kileplaner. Allerød Kommune berøres af den såkaldte Furesø-Stavnsholt kile, hvor der i 2006 blev udarbejdet en kileplan for området. Kileplanen tænkes realiseret i samarbejde med de øvrige kommuner inden for kilen. Kilernes afgrænsning er viderført i kommuneplanen sammen med retningslinjerne.

Regionplanen giver uden for de grønne kiler mulighed for at planlægge for lokale friluftsområder i landzone i en 1 km zone fra Lillerød By og Blovstrød, såfremt det kan indpasses lokale natur, landskabs og kulturværdier. Denne mulighed er udnyttet i friluftsområdet imellem Lillerød Bykant, Sortemosekilen og den sydlige del af Blovstrød Bykant.

Planstrategi
Det fremgår af Planstrategi 2007, at byrådet vil arbejde for at realisere kileplanen for Furesø-Stavnsholt kilen og de 4. grønne ring og øge tilgængeligheden til naturen.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

Kortlægning af friluftsområder
I forarbejdet til Kommuneplan 2009 blev der blandt andet kortlagt værdifulde friluftsområder og potentielle værdifulde friluftsområder, se grå boks.

Af potentielle værdifulde friluftsområder kan nævnes:

  • Lynge Grusgrav, såfremt der kan indgås aftale om åbning af arealet, og der kan skabes en sikker passage for cyklende og gående over Slangerupvej fra Nymølle.
  • Uggeløse Skov, såfremt der kan skabes en sikker passage over Slangerupvej for eksempel mellem Store Rosenbusk og skoven.
  • Olden, når golfbanen åbner, og ved at skabe en sikker passage på tværs af motorvejen fra Ravnsholt Skov (den 4. grønne ring)
  • Børstingerødkilen, såfremt der kan skabes øget tilgængelighed og mere variation i oplevelsesmulighederne.
  • Mølleåen/Bastrup Ruinen, såfremt der kan skabes trafiksikker adgang til området.

Kortlægningsgruppen anbefalede, at der arbejdes videre med at forbedre og udbygge de bynære rekreative faciliteter, herunder:

  • Det regionale fritidsområde i Lynge Grusgrav, som beskrevet i særskilt redegørelse fra december 2008.
  • Udpegning af andre lokale friluftsområder i randzonerne af byerne med offentlig adgang, stisystemer, skovrejsning, naturlegepladser, sansehaver, kolonihaver, handicapvenlige anlæg, klimatilpasningsbassiner mv.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Fingerplan 13, Grønne Kiler
Retningslinjekort 4.2.1 Regionale og lokale friluftsområder

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011 
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011
Kortlægning af friluftsliv 2009