Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Friluftsområder


Parker
4.4.1 De udpegede parker skal friholdes for bebyggelse. Der kan etableres mindre anlæg til understøttelse af parkernes rekreative funktion.

Bynære friluftsområder
4.4.2 De udpegede bymære friluftsområder reserveres til overvejende almene friluftsformål med mulighed for landbrugsdrift.

4.4.3 De bynære friluftsområder skal så vidt muligt være offentligt tilgængelige. Der kan under hensyntagen til de enkelte områders friluftsfunktion (se bemærkninger) samt områdernes landskabs-, natur- og kulturværdier og andre kommuneplanmæssige interesser etableres mindre anlæg til at understøtte områdernes rekreative funktion, f.eks. stisystemer, skovrejsning, naturlegepladser, sansehaver, kolonihaver, handicapvenlige anlæg og klimatilpasningsanlæg. Eventuel landzonestatus skal opretholdes.

4.4.4 Der skal sikres adgang til friluftsområderne for gående, cyklende og handicappede.

4.4.5 Der skal skabes et sammenhængende bynært friluftsområde mellem Lillerød vest og motortrafikvejen i overensstemmelse med den udarbejdede redegørelse fra marts 2009.

Regionale friluftsområder
4.4.6 De regionale friluftsområder er vist på kortbilaget, og består af den ydre grønne kile og den indre grønne kile. Områderne indgår i Hovedstadsområdets overordnede grønne struktur.

4.4.7 De regionale friluftsområder udpeges til overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugsmæssig anvendelse.

4.4.8 De regionale friluftsområder skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål. 

4.4.9 I regionale friluftsområder skal der i forbindelse med etablering af intensivt dyrehold, der kræver vurdering af virkninger på miljøet (VVM), foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for friluftsinteresserne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller fastsættelse af tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden ikke er til gene for den rekreative oplevelse og benyttelse af områderne.

4.4.10 De regionale friluftsområder skal friholdes for store vindmøller samt nye anlæg og ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der forringer den rekreative anvendelse og oplevelse.

4.4.11 Den indre grønne kile vest for Sjælsø skal friholdes for anlæg til organiserede friluftsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene rekreative formål. I det øvrige regionale friluftsområde kan der i begrænset omfang etableres anlæg til det organiserede friluftsliv, såfremt det kan indpasses stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Fredninger, lavbundsarealer, råstofindvindingsområder, beskyttelseslinjer og transportkorridoren skal ligeledes respekteres.

4.4.12 I de regionale friluftsområder skal befolkningens adgangs- og opholdsmuligheder opretholdes og forbedres, f.eks. ved opkøb af arealer og anlæg af stier og etablering af støttepunkter.

4.4.13 De regionale friluftsområder skal administreres i overensstemmelse med kileplan for Furesø-Stavnsholt kilen.

4.4.14 Natur- og friluftsområdet i Lynge Grusgrav skal realiseres i overensstemmelse med lokalplan 332 og redegørelsen om områdets overgang fra råstofområde til natur- og fritidsområde fra december 2008.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Kortlægning af friluftsliv 2009
Furesø-Stavnsholtkilen
Lynge Grusgrav 2008