Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Infrastruktur og støj


Transportkorridor
Arealreservationen til transportkorridoren skærer kommunen gennem i en østlig og vestlig del. Transportkorridoren har indgået i den bindende planlægning for Hovedstadsområdet siden 1982 og er en langsigtet reservation til overordnede infrastrukturanlæg af betydning for hele regionen. Formålet er at sikre mulighed for fremføring og passage af større trafikanlæg og tekniske anlæg med de mindst mulige samfundsmæssige omkostninger og miljøgener.

Trafik
Allerød Kommune ligger midt i Nordsjælland med gode trafikforbindelser til det øvrige Hovedstadsområde. S-banen i Hillerødfingeren er rygraden i det kollektive trafiksystem. Rejsetiden fra Allerød til Nørreport Station er cirka 30 minutter, og i dagtimerne er der 6 afgange i timen. Rejsetiden til Hillerød er under 10 minutter. Som led i statens transportplan er der igangsat undersøgelser af et ovehalingsspor mellem Holte og Hellerup, og med realisering af et sådant spor kan rejsetiden reduceres.

Allerød Station er trafikknudepunkt i Lillerød-Blovstrød og for størstedelen af kommunen. Hovedparten af buslinjerne, som kører gennem kommunen, har stoppested ved stationen, og trafikstierne for cyklister har centrum ved stationen. På østsiden af stationen er der pladser til "parkér og rejs". Hele stationsområdet skal til stadighed opgraderes med henblik på at skabe de bedst mulige omstignings- og venteforhold for passagererne.

Målt i gangafstand fra bolig og arbejdsplads til busstoppested er størstedelen af byområderne rimeligt busbetjent. Der er dog behov for forbedring af betjeningen i den vestlige del af Lillerød. Der kan også være behov for forøgelse af turhyppigheden på visse linjer, og behov for nye linjer, eksempelvis mellem Lynge og Hillerød. Endvidere er der behov for regionale S-busser som ringforbindelser mellem byfingrene.

Stiplanen sikrer et sammenhængende trafikstinet med forbindelser til de vigtigste trafikmål som Allerød Station, butikscentrene, skoler, institutioner, sportspladser mv. og mellem bysamfundene. Sikre og direkte cykelstier skal af hensyn til miljøet medvirke til at forøge den samlede cykeltrafik og nedbringe bilkørslen. For enden af cykelstierne skal der være gode cykelparkeringsfaciliteter som del af cyklistkomforten.

Forbedring af forholdene for cyklister og den kollektive transport i Lillerød Bymidte skal prioriteres højt i forbindelse med fremtidig modernisering og fortætning i bymidten, samtidig med at effekterne af stationsnærheden udnyttes optimalt, således at trængsel og miljøgener minimeres.

Vejnettet i Allerød Kommune er klassificeret i forhold til den enkelte vejs funktion og betydning:

  • Motorveje og overordnede trafikveje, som betjener trafik mellem kommunen og omveredenen og den gennemkørende trafik i kommunen. Det overordnede vejnet består af Hillerødmotorvejen, Kongevejen, Nymøllevej, Sandholmgårdsvej, Slangerupvej og Hillerødvej.
  • Trafikveje, som betjener trafik mellem de enkelte bysamfund og mellem de enekelte bydele. Trafikvejnettet består af Amtsvej, Banevang, Frederiksborgvej, Sortemosevej, Rådhusvej, Kollerødvej, Kærhøjgårdsvej og Lyngevej.
  • Fordelingsveje, som fordeler trafikken fra trafikvejene til de enkelte lokalområder
  • Lokalveje, som betjener trafikken i lokalområderne. Disse veje friholdes for gennemkørende trafik.

Den gennemkørende trafik gennem Allerød Kommune skal såvidt muligt afvikles på motorvejen og de overordnede trafikveje, mens trafikken mellem byområderne og til og fra centerområder, erhvervsområder mv. skal foregå på trafikvejene.

De enkelte byområder opdeles i lokale trafikområder, som såvidt muligt skal være uden gennemkørende trafik.

Støj
Den væsentligste støjkilde i Allerød Kommune er vejstøj, men der er også støj fra jerbanen og de militære øvelsesområder og skydebaner, mens støjen fra virksomheder og fritidsanlæg er begrænset.

Støj fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, andelen af tunge køretøjer, hastigheden, vejbelægning mv. Hillerødmotorvejen er den langt mest støjende i kommunen, og boligområderne i den vestlige del af Lillerød er berørt af støjen. For at afbøde generne er der etableret støjvold langs med østsiden af vejstrækningen ud for byområdet. Også støjen fra Nymøllevej påvirker boligområder og bynære friluftsområder.

Ved den detaljerede planlægning af Ny Blovstrød skal der såvidt muligt ved afstandsdæmpning tages højde for støjen fra såvel Kongevejen som jernbanen, og hvor det ikke er muligt, skal der etableres støjafskærmning.

For at mindske støjgenerne fra trafikken for beboerne langs med trafikveje som Banevang, Kollerødvej, Rådhusvej, Hillerødvej m.fl. kan det komme på tale at gennemføre hastighedsplanlægning, begrænse gennemkørslen med tunge køretøjer og ændre på belægninger mv.

I forhold til jernbanen kan det komme på tale på strækninger gennem byområdet at etablere støjafskærmning.

Der er beregnet støjudbredelseszoner omkring Høvelte øvelsesområde, og planlægningen af Ny Blovstrød respekterer disse zoner.

Der er ingen virksomheder i kommunens erhvervsområder, som giver anledning til støjpåvirkning udenfor områderne, dog undtaget affaldsbehandlingsanlæggene ved Stensøvej og syd for Slangerupvej.

Det er Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjgrænser, der er udgangspunkt for planlægningen.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

Hovedstrukturkort: Infrastruktur og støj

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Kortlægning af trafik 2009
Kortlægning af støj 2009