Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg, jf. planlovens § 11a, stk. 1 nr. 4.

Statslige interesser
Staten ønsker, at kommuneplanlægningen bidrager til en reduktion i væksten af trafikarbejdet under hensyntagen til mobilitets- og arbejdsmarkedsforhold. Lokale trafikanlæg må ikke lokaliseres i internationale naturbeskyttelsesområder og så vidt muligt heller ikke i uforstyrrede landskaber. Ved placering og udformning af lokale trafikanlæg i det åbne land skal der tages hensyn til naturen - herunder økologiske forbindelseslinjer - og til de landskabelige værdier og udpegede kulturmiljøer.

Fingerplan
Kommuneplanens retningslinjer viderefører fingerplanens arealreservationer til "tværvejen", Nymølle-Istedrødvej-strækningen og udbygningen af Hillerødmotorvejen fra motortrafikvej til 4-sporet motorvej.

Den Regionale Udviklingsplan
Udviklingsplanen skitserer en ny vejforbindelse i transportkorridoren med henblik på blandt andet at forbedre forbindelserne til naboregionerne Sjælland og Skåne.

Planstrategi
Byrådet vil arbejde for at mindske generne fra trafikken, for eksempel støj, trængsel og ulykker.

Økonomisk planlægning
I investeringsoversigten er der i henholdsvis 2011 og 2012 afsat 3,087 mio. kr til en pulje til vejprojekter, herunder tilgængelighed og trafiksikkerhed.

Bilrådighed og Trafik
Godt 2/3 af familierne i kommunen har bil, og det er flere end i nabokommunerne. Gennem de seneste år har der været en vækst i antallet af familier, som råder over bil. Derfor bliver fremkommeligheden på vejnettet i stigende grad sat under pres. Fremkommeligheden kan udtrykkes ved en beregning af belastningsgraden, som er en vurdering af strækningskapaciteten (afhængig af vejbredde, randbebyggelse mv.) samt spidstimetrafikken.

En fremskrivning af trafikken i planperioden viser, at kun på Slangerupvej og Banevang mellem Amtsvej og Nymøllevej vil belastningsgraden blive højere end 70% og dermed overskride et almindeligt anerkendt niveau. På Slangerupvej vil en gennemførelse af Frederikssundmotorvejen formentlig nedsætte trafikmængden.

Trafikken i Allerød Kommune er naturligvis præget af den betydelige pendling som foregår over kommunegrænsen. Cirka 9.000 Allerødborgere pendler til andre kommuner for at arbejde, samtidig pendler cirka 9.500 borgere fra andre kommuner ind i Allerød for at arbejde.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Fingerplan 2013, Reservationer til overordnede vejanlæg
Regional Udviklingsplan

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2009
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011