Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggeheden af trafikanlæg, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 4.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at kommuneplanlægningen arbejder for principperne i den politiske aftale om en grøn transportpolitik (2009), herunder at fremme cyklismen. Endvidere er det et statsligt mål, at kommuneplanen bidrager til en reduktion i væksten i transportarbejdet under hensyntagen til mobilitets- og arbejdsmarkedsforhold, og at det bliver muligt at benytte miljøvenlige transportformer.

Det er et statsligt mål at skabe gode forbindelser mellem de forskellige natur- og rekreative områder, dvs. fremme offentlig adgang til skove, søer, vandløb og kyster til gavn for både lokalbefolkningen og turismen, herunder den voksende oplevelsesøkonomi, uden at natur- og landskabsinteresser tilsidesættes.

Fingerplan
Fingerplan 2013 fastlægger som noget nyt regler for planlægning af et sammenhængende overordnet cykelstinet for pendlere på tværs af kommunegrænser. Planlægning af et sammenhængende stinet indgik i den tidligere regionplanlægning. Stinettets hovedformål er at tilbyde så direkte og hurtige ruter som muligt for cykeltransport fra bolig til arbejde. Stinettet består i den centrale del af storbyområdet af de såkaldte cykelsuperstier. I de øvrige kommuner i hovedstadsområdet er udgangspunktet det overordnede regionale trafikstinet, som blev fastlagt i den tidligere regionplan.

Fingerplan 2013 fastlægger endvidere regler for planlægning af et sammenhængende overordnet rekreativt stinet, som på tværs af kommunegrænser kan forbinde de større byområder med grønne kiler, kyst og værdifulde landskaber og naturområder. Det rekreative stinets hovedformål er at skabe størst mulig regional offentlig tilgængelighed til alle hovedstadsområdets attraktive grønne områder.

Pendler-stinettet og det rekreative stinet er angivet med principielle linjeføringer, hvilket betyder, at der i kommuneplanlægningen kan fastlægges alternative linjeføringer på udvalgte strækninger. Det er dog en forudsætning, at stiføringen overholder Fingerplanens principper for stiplanlægning. Det er blandt andet et væsentligt kriterium, at pendler-stinettet sikrer cykelpendlere direkte forbindelse til overordnede trafikmål såsom bolig- og arbejdspladskoncentrationer, trafikterminaler mv., mens det rekreative stinet skal være sammenhængende og tilrettelægges med henblik på rekreativ anvendelse og oplevelse.

Fingerplanens principielle linjeføringer for såvel pendlerstier som rekreative stier er videreført og præciseret i kommuneplanen. 

Regional Udviklingsplan 2012
I den regionale udviklingsplan er det et mål at øge antallet af cykelpendlere være med 38 procent i 2020. Cyklen skal i fremtiden udgøre et reelt alternativ til bilen. I de senere år har stat, region og kommuner prioriteret cykling højt. Men der er behov for en større udbygning og forbedring af cykelstier for pendlere og turister. Derfor bør der investeres mere i cykelforholdene og sikres sammenhæng på tværs af kommunegrænser. En central udfordring er at få realiseret cykelsuperstierne med fokus på rejsetid, tilgængelighed, komfort og tryghed/sikkerhed. For fritidscyklisterne og cykelturisterne skal der være attraktive muligheder for at cykle overalt i regionen, og der skal være god adgang til rekreative områder.

Planstrategi 
I henhold til Planstrategi 2011 vil byrådet arbejde for, at:

  • Gennemføre en cyklistundersøgelse for at afklare muligheder og barrierer i forhold til fremme af cyklisme og udarbejde en handleplan for fremme af cyklisme.
  • Fortsat indgå i projekter omkring fremme af cyklisme, f.eks. cykelsuperstier på tværs af kommunegrænser og cykelkampagner.
  • Afsætte midler på budgettet til udbygning af cykelstinettet og løbende arbejde for, at ”hullerne” lukkes. 
  • Prioritere vedligeholdelsen af stierne højt.
  • Forbedre cykelparkeringen omkring Allerød Station og generelt forbedre faciliteterne for cyklister, f.eks. ved stationen og ved vigtige busstoppesteder.
  • I planlægningen af byudviklingsområdet Ny Blovstrød gøre en særlig indsats for at fremme brugen af cyklen, f.eks. ved at lægge vægt på gode stisystemer til/fra Allerød Station, Blovstrød By og de omkringliggende naturmæssige og kulturhistoriske ud?ugtsmål.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Fingerplan 2013, Reservationer til overordnede pendlercykelstier

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2009
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011