Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Stier


5.3.1 Der skal sikres sammenhæng mellem trafikstinettet, såvel det regionale som lokale, og det rekreative stinet.

5.3.2 De eksisterende og planlagte lokale og regionale rekreative stier bør (og skal ved nyanlæg) sikres passage som vist på kortet, om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer som veje, baner og vandløb, så stiernes sikkerhed, sammenhæng og oplevelsesværdi tilgodeses.

5.3.3  Planlagte lokale og regionale trafikstier og rekreative stier skal indarbejdes i eventuelle lokalplaner for derved at sikre deres realisering.

5.3.4 Ved nye statslige vej- og baneanlæg skal den statslige planlægning indarbejde de eksisterende og planlagte lokale og regionale rekreative stier med sikre passager over eller under statsanlæggene.

Trafikstier

5.3.5 Trafikstier skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, for eksempel ved hjælp af en malet stribe, en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler, for eksempel ved brug af farvet asfalt på cyklisternes areal. Belægningen skal være jævn og egnet til cykling. Det påhviler vejmyndigheden at sikre standarden på cykelstierne.

5.3.6 Med henblik på at skabe et sammenhængende net af trafikstier skal der reserveres arealer således:

a. Langs med Nymøllevej

b. Langs med Sandholmgårdsvej fra Center Sandholm mod Hørsholm

c. Langs med Høveltevej og Tingbækvej mod Birkerød

d. I Ny Blovstrød, herunder langs Blovstrød Teglværksvej

e. Langs med Kirkeltevej fra Frederiksborgvej til skolestien

f. Langs med Gydevang fra Solvang til Frederiksborgvej

g. Langs med Frederiksborgvej og Amtsvej i Lillerød Bymidte

h. Langs med Børstingerød Mose-kilen fra Rønneholt Parkvej til Frederiksborgvej ved Lillerød Skole.

i. Langs Enghaven Nord

j. Langs med Møllemosevej 

k. Langs med Skovmosen og Bymosen mod Farum

l. Langs med Farremosen

m. Langs med Vassingerødvej fra Nordkranvej til Slangerupvej

n. Langs med Hillerødvej i Lynge og mod Hillerød

o. Langs med Ganløsevej mod Ganløse

p. Gennem Uggeløse

q. Langs Mosegårdsvej

r. Fra Rådhusvej til Rødpælevej

s. Fra Blovstrød til Høvelte trinbræt

5.3.7 Der skal på strækninger, markeret som 'færdsel på lokalvej', arbejdes for at højne trafiksikkerheden for bløde trafikanter. 

Rekreative stier

5.3.8 Det skal sikres, at de på kortet udlagte lokale og regionale eksisterende rekreative stier, herunder den 4. grønne ring, fastholdes, og at planlagte ruter realiseres og skiltes med henblik på at skabe et sammenhængende net af rekreative stier mellem byområder og naturområder, fredninger og andre oplevelsesmuligheder.

Cykelsuperstier

5.3.9 Det skal sikres, at de på kortet udlagte cykelsuperstiruter realiseres i samarbejde med hovedstadsområdets kommuner, med henblik på at skabe gode cykelpendler-forbindelser mellem koncentrationer af arbejdspladser, studiepladser, boliger og kollektive trafikterminaler.

5.3.10 Cykelsuperstierne skal være så direkte og med så få forhindringer og stop som muligt. De skal indrettes med en passende bredde og sikre krydsninger samt have en jævn belægning og høj grad af vedligehold. 

5.3.11 Med henblik på at fremme anlæg af cykelsuperstier skal kravene til cykelsuperstier indarbejdes, når der foretages anlæg eller renovering på følgende strækninger:

a. Allerødruten

b. Farumrutens forlængelse til Allerød

c. Sjælsøruten

d. Frederikssund-Farumruten

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Kortlægning af trafik 2009
Kortlægning af støj 2009