Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg, jf. planlovens §11a, stk. 1, nr. 4.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at den fysiske planlægning og investeringerne i infrastruktur spiller sammen og dermed er med til at sikre, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen.

Fingerplan 2013
Fingerplanen fastlægger en ny station ved Overdrevsvej i Hillerød Kommune i forbindelse med lokalisering af det nye regionshospital. viderefører arealresevationen i Regionplan 2005 til  imellem Allerød Station og Hillerød, idet reservationen er principiel, da der ikke er besluttet en endelig placering. 

Den regionale Udviklingsplan
Hovedstadsregionens største udfordring i fremtiden bliver at udvikle en sammenhængende, effektiv og pålidelig kollektiv trafik med gode skiftemuligheder. Et sammenhængende kollektivt trafiknet skal være med til at imødegå den massivt stigende trængsel, som vil ske i regionen. Og den kollektive trafik skal derfor løfte en betydelig større del af regionens pendlertrafik, end den gør i dag. En satsning på den kollektive trafik vil ligeledes være med til at reducere regionens voksende miljøproblemer, både hvad angår partikelforureningen, CO2-udledningen og støjforureningen.

Planstrategi
Byrådet vil arbejde for at gøre den kollektive trafik mere attraktiv, og byrådet vil gennemgå de nuværende buslinjer og vurdere, hvordan vi opnår den hyppigste og mest dækkende busbetjening inden for de nuværende økonomiske rammer.

I forbindelse med Planstrategi 2011 har byrådet besluttet at ville arbejde for opgradering af trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station og en udlægning af tiloversblevne militære arealer til arbejdspladsintensive erhvervsvirksomheder for derved at skabe stationsnære og miljørigtige lokaliseringsmuligheder.

Byrådet har endvidere besluttet at effektivisere bustrafikken mellem Allerød Station og erhvervsområderne, f.eks ved at gennemføre faste ruter og minuttal, for derved at fremme bæredygtig pendling. Det er ligeledes et mål at opnå en så effektiv betjening som muligt af de tættest befolkede boligområder og erhvervsområderne, indenfpr den gældende økonomiske ramme.

Det er også byrådets mål at oplære de unge i at bruge den kollektive transport.

Kommuneplan
I forhold til Kommuneplan 2009 er bestemmelsen om, at der kan placeres en station mellem Allerød og Hillerød, idet Fingerplan 2013 har fastlagt placeringen af en ny station ved Overdrevsvej i Hillerød. Derudover tilføjes muligheden for, at Høvelte Trinbræt kan opgraderes til egentlig station, samt at der kan skabes jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen.

Kollektiv betjening
Beregnet ud fra en luftlinjeafstand til et stoppested på 400 meter, som svarer til en gangafstand på 500 meter eller 5 minutters gang, kan det konstateres, at der er 3 områder som har mere end 5 minutter til et stoppested. Det gælder parcelhusområderne ved Rørmosevej og de vestlige dele af Skytte Allé og Røglevej i Engholm og Ravnsholt bydel. Det gælder ligeledes den østlige del af parcelhusområdet ved Gl. Lyngevej og endelig den østlige del af Horsemose Villaby. Sidstnævnte område har til gengæld under 1 kilometer til Allerød Station.

Næsten alle arbejdspladser har under 500 meter til nærmeste stoppested. Undtaget herfra er den sydligste del af Engholm Erhvervsområde, hvor gangafstanden når op på cirka 600 meter.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Fingerplan 2013, Reservationer til overordnede kollektive trafikanlæg
Fingerplan 2007, Kollektiv transport

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2009
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011