Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Støj er uønsket lyd og er til daglig irritation for mange mennesker. Miljøstyrelsen fastsætter vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra en række aktiviteter og en række forskellige områder. Grænseværdierne skal sikre, at den overvejende del af borgerne opfatter støjen som acceptabel, hvis grænsværdierne overholdes.

Retningslinjerne gælder for nye anlæg, men også for udvidelser og væsentlige ændringer, der har betydning for støjen. Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområder ikke overstiger 58 dB. For offentlig og privat administration , liberale erhverv mv. er den tilsvarende støjgrænse 63 dB, og for rekreative områder i det åbne land 53 dB. I forhold til jernbaner er de tilsvarende støjgrænser 64 dB, 69 dB og 59 dB.

Omkring forsvarets øvelsesområder er der fastsat beskyttelseszoner, som er beregnet ud fra de aktiviteter, der foregår på områderne. Inden for disse beskyttelseszoner kan der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse. I Allerød Kommune har forsvaret to skydebaner. Det er Garderkasernen i Høvelte Pistolbane og Sjælsø Skydebaner.

Etablerede virksomheder er sikrede mod skærpede støjgrænser i den periode, som en miljøgodkendelse gælder.Derudover er de generelt ikke sikrede mod krav om yderligere støjdæmpning, hvis naboarealer inddrages til støjfølsom anvendelse. For at undgå sådanne konflikter er der udformet retningslinjer, der sikrer, at områder til støjfølsom anvendelse ikke kan rykke tættere på eksisterende virksomheder, end at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra virksomheder kan overholdes i støjfølsomme områder.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Kortlægning af trafik 2009
Kortlægning af støj 2009