Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgivning
Det følger af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 at kommuneplanen skal indeholde planlægning og retningslinjer for tekniske anlæg.

Vindmøllecirkulæret og den tilknyttede vejledning indeholder nærmere retningslinjer for placering af vindmøller.

Vindmøller højere end 80 meter eller projekter med mere end tre vindmøller på 80 meter eller derunder skal VVM-vurderes i henhold til bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet.

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder bestemmelser om værditab på ejendomme, udbud af vindmølleandele og grøn fond.

Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i vindmøllebekendtgørelsen.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler og at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. I 2020 skal Danmark være blandt de mest energieffektive lande i OECD. Samtidig skal Danmark være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020. Konkret er målsætningen 30 % vedvarende energi i 2020. 

Regional Udviklingsplan
I den regionale udviklingsplan fra 2012 er det et mål, at hovedstadsregionen er den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark. Det skal bl.a. ske ved at omstille energiforsyningen til en fossilfri el- og varmeforsyning, som primært er baseret på energikilder som vind, sol, biomasse, geotermisk energi mv.

Planstrategi
Ifølge Planstrategi 2011 er det Byrådets mål, at nedsætte CO2-udslippet med 25 % inden 2015 i forhold til 2006, bl.a. ved at fremme bæredygtige energiformer som vindmøller, biogas og solcelleanlæg. Byrådet ønsker at udarbejde retningslinjer for opstilling af store og små vindmøller i dialog med borgere og virksomheder og vurdere muligheden for opstilling af mikro- og minimøller i byområder.

Kommuneplan
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009 foretaget en overordnet analyse af hele kommunen, hvor afstandskravene til nærmeste nabobebyggelse er sammenholdt med andre  kommuneplanmæssige hindringer, for eksempel transportkorridor, natur-, landskabs- og kulturværdier.

I forhold til Kommuneplan 2009 er udpegningen af vindmølleområder samt retningslinjer uændret. Dog er der i retningslinje 6.1.6 tilføjet, at der skal tilstræbes et ensartet udtryk af hustandsvindmøller i kommunen. 

Greencities
Det er et mål i Green cities samarbejdet, at el- og varmeforsyningen er CO2-neutral inden udgangen af 2025 og CO2-udslippet i 2015 er reduceret med 25 % i forhold til 2006.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Regionplan 2005, Retningslinjekort 7.2.1 Vindmøller (klik her for større billede)
Regionplan 2005, Retningslinjekort 7.2.1 Vindmøller

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2011
Reg. Udviklingsplan 2012
Planstrategi 2011