Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgivning
Af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 6 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

VVM-bekendtgørelsen indeholder regler om, at nyanlæg er omfattet VVM bestemmelser, og at der på den baggrund skal udarbejdes en redegørelse om anlæggets påvirkning af det omgivende miljø (VVM).

Affaldsbekendtgørelsen indeholder definitioner af affald m.v.

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 indeholder bestemmelser om, at listevirksomheder, anlæg eller indretninger, ikke må anlægges, før der er meddelt godkendelse herom. De må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Listevirksomhederne fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen.

Statslige interesser
Affaldsbehandlingsanlæg hører under virksomheder, der er potentielt forurenende. Det er statens mål, at kommunerne i fællesskab udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggendhedskrav, herunder at kortlægge behovet for nye arealer og finde de bedst egnede placeringer.

Arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal i kommuneplanens rammer for lokalplaner forbeholdes de anlæg og virksomheder, der ikke kan placeres andre steder.

I kommuneplan 2013 er arealudlæg til anlæg til affaldsbehandling reduceret. I Allerød Kommuneplan 2009 er der en arealreservation i Lynge Grusgrav til et affaldsbehandlingsanlæg. Tilladelsen til dette anlæg udløb i 2009, hvorfor anlægget flyttes til det nærliggende Vassingerød erhvervsområde, hvor anvendelsen er fastlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Affaldsbehandlingsanlægget er placeret i transportkorridor og grøn kile jf. Fingerplan 2013, hvilket betyder at virksomheden er nødsaget til at flytte. Det er en statslig interesse at kapaciteten til affaldsbehandling og deponi fastholdes, hvilket er tilfældet ved flytning af anlægget.

Regionplan 2005
Regionplanen indeholder retningslinjer for affaldsanlæg herunder afstandskrav for deponeringsanlæg, biogasanlæg, komposteringsanlæg for haveaffald og andet end haveaffald, nedknusningsanlæg, m.v.

Retningslinjerne er videreført for så vidt angår de typer affaldsanlæg, der er relevante i Allerød Kommune.

Planstrategi 2007
Det fremgår af visionsdelen i planstrategien, at byrådet vil arbejde for at etablere miljøløsninger for eksempel inden for affaldshåndtering.

Affaldsplan 2009
Affaldsplanen gælder for perioden 1. januar 2009 - 31. december 2020. Der forventes en moderat stigende affaldsmængde i planperioden. De eksisterende modtageanlæg forventes at kunne tilpasse kapaciteten til at kunne håndtere den forventede affaldsmængde og type.

Greencities Allerød
Det er et mål i Green Cities samarbejdet, at der maksimalt skal deponeres 5 % af kommuens affald i 2015.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2011
Fingerplan 2013