Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Ved affald forstås ethvert stof og enhver genstand, som henhører under en af kategorierne i bilag 1, jf. bilag 2 i Affaldsbekendtgørelsen, og som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.

Affaldsanlæg omfatter anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer affald, og som er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Affaldsanlæg må ikke etableres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn gør sig gældende. Der skal derfor foretages en konkret afvejning fra sag til sag.

Der må ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse indenfor de angivede afstandskrav. Med forureningsfølsom anvendelse menes f.eks. boligområder, institutioner m.v.

Afstandskravene er fastsat ud fra en vurdering af, hvilke gener hver type anlæg kan tænkes at påføre omgivelserne. Dette kan være risiko for lugtgener, støj, støv samt trafikbelastning. Afstandskravene gælder for såvel nye som for ændringer i allerede eksisterende arealudlæg, herunder intensiveret arealanvendelse, f.eks. hvor en ny lokalplan tillader opførelse af boliger på arealer, der tidligere var udlagt som friarealer i et boligområde. Retningslinjen gælder ligeledes ved nyetablering eller ved væsentlige udvidelser af eksisterende affaldsanlæg i forhold til arealer, der er kommune- eller lokalplanlagt til forureningsfølsom anvendelse.

Mobile nedknusningsanlæg for bygningsaffald, som anvendes midlertidigt i forbindelse med nedrivningsprojekter, er ikke omfattet af retningslinjerne.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011