Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det følger af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 6, at kommuneplanen skal indeholde planlægning og retningslinjer for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Spildevandsbekendtgørelsen indeholder blandt andet definitionen på spildevand.

Statslige interesser
Rensningsanlæg hører under virksomheder, der er potentielt forurenende. Det er statens mål, at kommunerne i fællesskab udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggendhedskrav, herunder at kortlægge behovet for nye arealer og finde de bedst egnede placeringer.

Planstrategi 
Det er vigtigt at prioritere den løbende vedligeholdelse og forbedring af den eksisterende infrastruktur herunder kloakker. Kloakanlæg skal løbende vedligeholdes og renoveres for at imødegå forurening.

Som en integreret del af den fremtidige byudvikling skal der etableres biotoper (vandløb, søer, beplantning m.v.) i de tilhørende grønne områder, for eksempel regnvandssøer og åbne vandløb.

Spildevandsplan
Spildevandsplanen udgør den samlede plan for bortskaffelse af spildevand og omfatter planperioden 2013 - 2016. Spildevandsplanen anfører, at der i den fremtidige spildevandshåndtering skal tænkes på tværs af vandkredsløbet, og at der skal findes multifunktionelle og bæredygtige løsninger.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2011
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Spildevandsplan 2013