Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Spildevand er en fællesbetegnelse for vand, der udledes fra husholdninger, industri m.v., samt regnvand, der ikke er trængt ned i jorden, og som afledes dírekte fra tage, terræn, veje osv. Ikke mindst i begyndelsen af et regnskyl kan vandet fra eksempelvis veje være hårdt belastet med organisk nedbrydeligt stof, stoffer fra forbrændt og uforbrændt benzin og olie m.v.

Der blev i 2013 vedtaget en ny spildevandsplan for Allerød Kommune. I planen indgår de nye byudviklingsområder ikke, hvorfor der er indsat en retningslinje om, at disse områder skal indarbejdes i spildevandsplanen. 

Af spildevandsplanen fremgår det, at afvandingen af regnvand skal være bæredygtig og multifunktionel. Med bæredygtig menes, at så meget regnvand som muligt ledes uden om kloaknettet og nedsives lokalt. For eksempel kan tagvand ledes via faskiner i underjorden eller ledes til regnvandsbassiner. Med multifunktionel menes, at regnvandsbassiner/kanaler i gadebilledet eller i landskabet bliver udformet således, at de får en rekreativ, æstetisk eller naturmæssig værdi. Der henvises i øvrigt til spildevandsplanen og tilknyttede rapporter for nærmere beskrivelser.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Spildevandsplan 2013