Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 18, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for  friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Disse planer skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, og planerne skaber overblik over og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som tillæg til kommuneplanerne.

Statslige interesser
Det er et et statsligt mål, at der foretages en vurdering af oversvømmelsesrisikoen for ekstreme oversvømmelser fra vandløb og søer, havet, fjorde og andre dele af søterritoriet for hvert vanddistrikt. På baggrund af vurderingen skal udpeges risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko, eller hvor en sådan må anses for sandsynlig.

Planstrategi
I henhold til Planstrategi 2011 vil byrådet videreføre principperne i Allerød Spildevandsplan om separate kloakker for spildevand og regnvand og arbejde for, at regnvand håndteres på over?aden og indgår som et æstetisk element i by- og landområderne.

Byrådet vil:

  • Have fokus på håndtering og opsamling af regnvand ved overfladen i planlægning af nye byområder.
  • I de eksisterende byområder udpege områder, hvor regnvand kan opsamles i ekstremnedbørssituationer
  • undersøge muligheden for at etablere forsinkelsesområder for overskudsvand i det åbne land. 

Kortlægning af risikoområder
Udpegning af risikoområderne for oversvømmelser er baseret på kortlægning af oversvømmelseskort fra forskellige forventede regnvejrshændelser fra spildevand, vandløb og grundvand og kortlægning af områder, hvor de største værdier kan være truet. Kortlægningen skal betragtes som en indledende screening, der giver et overblik og de områder, hvor der skal foretages nærmere undersøgelser for at afklare den reelle risiko for oversvømmelse samt de nødvendige handlinger. Kommunen vil inden udgangen af 2013 sende et oplæg til handleplan i høring med udgangspunkt i de kortlagte risikoområder. Kortlægningsnotatet kan findes i boksen "Læs mere" på denne side. 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Planstrategi 2011
Kortlægning af risiko for oversvømmelse 2013