Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


På baggrund af økonomiaftalen mellem staten og KL skal kommunerne udarbejde en kommunal klimatilpasningsplan, der indeholder:

a) En risikokortlægning
b) En beskrivelse af den kommunale indsats for klimatilpasning
c) En beskrivelse af samarbejdet med spildevandsselskabet og andre kommuner

De kommunale klimatilpasningsplaner indarbejdes direkte i kommuneplan 2013 eller som et tillæg hertil. I Allerød Kommuneplan 2013 er risikokortlægningen i første omgang udarbejdet. Retningslinje 6.6.1 fastsætter, at der inden udgangen af 2013 skal udarbejdes et forslag til klimatilpasningsplan, der gennemfører en mere detaljeret analyse af de udpegede risikoområder og prioriterer indsatsen.

Risikokortlægningen omfatter dels en kortlægning af potentielle oversvømmelsesområder og dels en værdikortlægning, der vurderer, hvor de største samfundsmæssige værdier er truet. Oversvømmelsesudpegningerne i Allerød Kommune er baseret på allerede kendte oversvømmelsesområder samt oversvømmelseskort fra kloakerede områder, vandløb og lavninger. Værdikortet er baseret på en vurdering af skadesomkostningerne ved oversvømmelser. Der er anvendt en pointmodel, hvor omfanget af skader og gener er skønnet i forhold til anvendelsen af området.

De 35 risikoområder er en sammenstilling af oversvømmelseskortene (sandsynligheden for oversvømmelse) og værdikortlægningen (potentielle negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi) og herefter en prioritering af, hvilke områder, der kan indgå i planen for den kommunale indsats. Udpegningerne er præsenteres i et samlet risikokort i kommuneplanen, jf. retningslinjekortet.

Retningslinjerne sikrer endvidere, at regnvand under ekstreme regnhændelser kan afledes til og forsinkes på udvalgte lokalveje og reserverede arealer i byområderne, som eksempelvis pladser, skolegårde, parkeringsarealer, boldbaner, rekreative områder mv. Håndtering af nedbør må dog ikke finde sted på arealer, hvor vandet kan påvirke værdifulde naturområder, overfladevand eller grundvand negativt.

Regnvand skal, hvor det er muligt, indgå som et rekreativt element i byens rum samt øge naturindholdet i byområderne. Hvor forsinkelsesbassiner etableres i naturområder bør de have en organisk udformning, så de passer naturligt ind i landskabet, for eksempel ved at udnytte landskabets naturlige lavninger. For at højne naturværdien bør det fremmes, at vandstanden i vådområderne varierer således, at de på nogle tidspunkter af året er våde og andre tider er mere tørre. Vådområderne bør derfor være lavvandede og have flade brinker (1:4). Der bør ikke etableres beplantning, og områderne bør plejes ved afgræsning eller høslæt/afpudsning. Der bør etableres stisystemer til og omkring vådområderne, eventuelt med rastepladser, der blandt andet er egnede til observation af fugle (syd for vådområderne, så der ikke ses mod solen)

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Kortlægning af risiko for oversvømmelse 2013