Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det er et krav, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder, og at de afgrænsede områder vises på kort, jf. planlovens § 11a, stk. 1 nr. 3.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at der skal være forskel på land og by, og at der skal være en klar grænse mellem by og land. Spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. Der skal satses på byomdannelse, som er med til at revitalisere den eksisterende by, og som kan reducere behovet for at inddrage nyt land. Det er endvidere et statsligt mål, at kommunens planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille sammen, og at fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner placeres, så der er gode muligheder for at benytte kollektiv trafik, cykle eller gå. Endelig skal befolkningens adgang til friluftsområder fremmes - både i byerne og i de bynære områder, herunder bynær skov.

Fingerplan 2013
Fingerplanen opdeler Hovedstadsområdet i 4 geografiske områdetyper: 1) det indre storbyområde, 2) det ydre storbyområde (byfingrene), 3) de grønne kiler, og 4) det øvrige hovedstadsområde.

Lillerød-Blovstrød ligger i det ydre storbyområde, mens Lynge-Uggeløse ligger i det øvrige hovedstadsområde. Det har betydning for byudviklingsmulighederne, idet det alene er i det ydre storbyområde (byfingrene), der kan ske byudvikling af regional betydning. I Lynge-Uggeløse kan der alene ske byudvikling af lokal karakter. Fingerplanen giver ikke mulighed for at udlægge nye sommerhusområder.

Planstrategi
Allerød Byråd vil møde fremtidens udfordringer ved at arbejde for en fortsat harmonisk og velovervejet udvikling i Allerød Kommune. Inden kommunen inddrager nye arealer til byformål, vil byrådet udnytte mulighederne for at udfylde "huller" i de eksisterende byområder og afrunde mod det åbne land. Sidstnævnte skal medvirke til at skabe klar adskillelse mellem land og by.

I erkendelse af, at der også på længere sigt er behov for boliger, arbejdspladser og andre byfunktioner, vil byrådet arbejde med mulighederne for at udvikle nye eksperimenterende bydannelser i tilknytning til eksisterende byområder.

Kommuneplan

I forhold til Kommuneplan 2009 ændres afgrænsningen af arealudlæggene til Ny Blovstrød og der tilføjes et mindre område i den nordlige del af Møllemoseparken. I overemstemmelse med Fingerplan 2013 udlægges et nyt erhvervsområde Vassingerød Nordøst på cirka 33,5 ha.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

Byudviklingsområder i Allerød Kommune, forhold til Fingerplan 2013

Fingerplan 2013

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011