Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Boligområder


1.2.1 Det skal generelt tilstræbes at udnytte den eksisterende boligrummelighed i byområderne bedst muligt.

1.2.2 Ved fortætning og byomdannelse skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden, fortrinsvis inden for det stationsnære område  og det stationsnære kerneområde og i områder, hvor der er eller kan opnås en effektiv kollektiv trafikbetjening.

1.2.3 I det stationsnære område og det stationsnære kerneområde må omdisponeringer af arealanvendelsen ikke føre til en mere ekstensiv anvendelse end hidtil, og nye lokaliseringsmuligheder til boliger i det stationsnære område må kun etableres som etageboliger og anden tæt boligbebyggelse.

1.2.4 I områder til lav boligbebyggelse kan opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o.lign.

Med henblik på fortætning kan der i de enkelte boligområder ske opdeling af store boliger i to eller flere mindre boliger, og der kan ske sammenlægning af grunde med henblik på opførelse af rækkehuse, gårdhuse o.lign.

1.2.5 Områder udlagt til etageboligbebyggelse skal fastholdes, og i stationsnære områder og områder med effektiv kollektiv trafikbetjening kan der ved byomdannelse gives mulighed for nye etageboligbebyggelser.

1.2.6 I alle typer af boligområder skal fælles udearealer prioriteres højt, f.eks. ved gennemførelse af trafikforanstaltninger, således at en større del af vejarealer kan udnyttes til fælles opholdsformål.

1.2.7 I områder med blandet bolig og erhverv skal det tilstræbes at give boligerne bymæssige kvaliteter med hensyn til bl.a. opholdsarealer, adgang til fælles byrum, kollektiv transport m.m.

1.2.8 I det nye byområde mellem Lillerød og Blovstrød skal boligbebyggelserne opføres med varierende højde og tæthed, og fællesfaciliteter skal prioriteres højt.

De udendøres opholds- og adgangsarealer skal udformes med henblik på fælles ophold på bekostning af biladgang.

1.2.9 Det nye boligområde ved Julemosegård skal udformes med udgangspunkt i terrænforholdene og den eksisterende bebyggelse.

Bebyggelsen skal udformes med tætheder svarende til villabebyggelse og række- og gårdhuse.

1.2.10 Det nye boligområde som afrunding på Møllemoseparken skal planlægges efter samme principper med hensyn til trakikbetjening, grønne kiler, stier mv. som den øvrige del af området.

1.2.11 I eksisterende boligområder skal det tilstræbes, at energiforbruget nedsættes gennem renoveringer, ombygninger og tilbygninger.

I nye boligområder skal bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse .

1.2.12 Rækkefølgen for boligudbygning fremgår af boligudbygningsplanen, se baggrund for retningslinjer.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Boligudbygningsplan