Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål, herunder boligformål, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at nye boligområder placeres, så der kan skabes kundegrundlag for god kollektiv trafik.

De nye boligområder i Ny Blovstrød kan betjenes med busser med maksimal afstand til stoppesteder på 400-600m.

Fingerplan 2013
I Fingerplanen afgrænses en zone langs med jernbanen på 2 kilometer på hver side, indenfor hvilken der kan udlægges ny byzone. Ny Blovstrød  ligger inden for denne zone.

Efter Fingerplanen skal der ved knudepunktsstationer tilstræbes en bebyggelsestæthed på mindst 100% og mindst 25 boliger pr. ha.

Vandplaner
I ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” (Miljøministeriet; oktober 2012) stilles der krav om en kommunal redegørelse for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande. Allerød Kommune har udarbejdet en sådan redegørelse for byudviklingsområderne Ny Blovstrød, Ny Vassingerød Nordøst og Møllemoseparken Nord, se notat i den grå boks på denne side.

For Allerød Kommune gælder, at hovedparten af de resterende ledige arealer, hvor der, i henhold til Fingerplan 2013, kan ske byudvikling, er eksisterende fredskov eller udpeget til værdifuldt landskab og naturbeskyttelsesområder.

Byudviklingsmulighederne i Allerød Kommune består derfor i vid udstrækning af udviklingen af Ny Blovstrød.

Eneste alternative mulighed for placering af et større byudviklingsområde, inden for OSD og indvindingsoplande, men uden for NFI, er et ca. 80 ha stort areal nord for Lillerød-Blovstrød (nord for transportkorridoren). Området ligger ca. 3 km fra Allerød Station og uden bymæssig sammenhæng med Lillerød-Blovstrød byområde. Afstanden til Lillerød-Blovstrød, herunder byområdets servicetilbud som skole, daginstitutioner og indkøb gør arealet uegnet til byudvikling.

Det er derfor Allerød Kommunes vurdering, at det udlagte byudviklingsområde ved Ny Blovstrød, med sin bymæssige sammenhæng med Lillerød-Blovstrød og en afstand til Allerød Station på 1-2 km, har den mest hensigtsmæssige placering.

Planstrategi
Byrådet ønsker at prioritere boliger til lav- og mellemindkomstgrupperne højt og løse boligudfordringerne for især ældre og enlige. Byrådet peger på et par områder, hvor der kan planlægges for nye boliger, herunder Ny Blovstrød og ved Julemosegård i Lynge. Byrådet har i forbindelse med Planstrategi 2011 besluttet, at der skal udarbejdes nye retningslinjer og rammer for Ny Blovstrød på baggrund af resultatet af af Europan 11 - konkurrencen.

Det fremgår endvidere af Planstrategi 2011, at der skal udarbejdes retningslinjer og rammer for udstykning af nogle grunde nord for Møllemoseparken, og at der skal udarbejdes nye rammer fpor Høvelte landsby.

I byudviklingsområderne ønsker byrådet at afsætte plads til forskellige boliger, hvad angår størrelse, pris, kvalitet og havetilliggende, samt plads til bolger egnede til flere generationer.

Byrådet vil planlægge for eksperimenter med boligformer herunder fremme forsøg med udvikling af "den fleksible bolig".

Byrådet ønsker boligfortætning i de eksisterende parcelhuskvarterer og anser det for et vigtigt element i bæredygtig byudvikling at tilstræbe byfortætning i de stationsnære bydele. Baggrunden er blandt andet, at tæt bebyggelse bruger mindre energi og optager mindre plads end åben bebyggelse. Hvis man bor tæt ved stationen, kører man mindre i bil.

Arkitektonisk kvalitet - ikke mindst i rummene mellem husene -  tæt bebyggelse og gode udendørs rum fremmer det sociale liv og er dermed en vigtig del i bæredygtig byudvikling.

Befolkning og boliger
I 2008 boede der 23.489 personer i Allerød Kommune eller 1.066 flere end i 1997. I samme periode blev der opført 739 boliger, således at det samlede antal boliger var 9.751 i 2008. Tilvæksten i boliger svarer til et årligt boligbyggeri på cirka 70.

Befolkningsprognosen for planperioden frem til 2021 viser et stort set konstant befolkningstal, idet der i 2021 vil bo 23.298 personer i Allerød Kommune. Prognosen bygger blandt andet på et samlet boligbyggeri i planperioden på cirka 1.000 boliger eller i gennemsnit cirka 80 boliger om året.

Det konstante befolkningstal dækker over forskydninger mellem aldersgrupperne, idet antallet af personer over 80 år vil vokse fra 681 i 2008 til 1.252 i 2021. Til gengæld falder antallet af 25-64 årige fra 12.501 til cirka 11.500 i 2021.

Boligsammensætningen i Allerød Kommune er præget af store boliger og en stor andel af ejerboliger. Dette forhold har ikke forrykket sig i den seneste planperiode fra 1997 - 2008. Til gengæld har der været et fald i husstandsstørrelserne fra 2,58 i 1997 til 2,55 i 2008. Med udviklingen i befolkningssammensætningen må det forventes, at denne tendens fortsætter.

Ny Blovstrød
Mellem Lillerød og Blovstrød er udpeget et større byudviklingsområde, Ny Blovstrød (rammeområderne BL.BE.02, BL.BE.03, BL.B.13, BL.B.14 og BL.B.15). Ny Blovstrød ligger mellem 1 og 2 kilometer fra stationen og fuldender det tredje kløverblad i trekløverstrukturen. Ny Blovstrød udlægges til boligformål samt erhverv.

Nord for det nyopførte boligområde, Møllemoseparken, er udlagt et nyt ca. 1 ha stort boligudbygningsområde til etablering af ca. 7 villaer, som indgår naturligt i Møllemoseparken og ligeledes som en naturlig afrunding af Lillerøds vestlige bykant (del af EN.B.13).

Boligrummelighed og boligbehov
Lillerød-Blovstrød byområde rummer en række byudlæg, som allerede er lokalplanlagte. Det vurderes, at disse områder har en restrummelighed på ca. 260 boliger. Den seneste  boligstatistik viser, at der med det nuværende boligmarked opføres ca. 65 boliger pr. år i Allerød Kommune, primært i Lillerød-Blovstrød byområde. Det vurderes derfor, at de lokalplanlagte arealer i Lillerød-Blovstrød vil være fuldt udbyggede omkring år 2017. Herefter vil der være behov for udlæg af nye arealer til boligformål.

Ny Blovstrød er udlagt i Kommuneplan 2013 som fremtidig byzone med plads til ca. 4-600 boliger, der forventes at blive udbygget i perioden 2016 – 2025. Møllemosemarken, rammeområde EN.B.13, er med Kommuneplan 2013 udvidet til at kunne rumme 7 ekstra villaer, som en naturlig afrunding af Lillerøds vestlige bykant.

Lynge-Uggeløse rummer en række byudlæg, der allerede er lokalplanlagte. Derudover videreføres boligudbygningsområdet Julemosegård uændret fra Kommuneplan 2009. Det vurderes, at disse områder har en restrummelighed på ca. 200 boliger, såfremt der bygges 150 boliger i på Julemosegård. Rummeligheden i Lynge-Uggeløse vurderes at kunne dække det lokale behov i planperioden.

Med de nye boligudlæg i Ny Blovstrød og Møllemoseparken Nord er der en samlet restrummelighed på ca. 1200 boliger i kommunen, primært med beliggenhed i Ny Blovstrød.

Regionale konsekvenser
Ny Blovstrød er beliggende indenfor 2 km af S-togsbanen hvor det er muligt for kommuner i de "Ydre storbyområde" at udlægge ny byområder. Placeringen hindrer byspredning, sikrer en fremtidig hensigtsmæssig brug af den eksisterende infrastruktur samt at natur og landskabelige interesser varetages.

Umiddelbart syd og nord for Ny Blovstrød ligger den regionale grønne kile. Bebyggelsen respekterer dermed de regionale udpegninger samtidig med at kommende beboere for mulighed for at udnytte regionale grønne forbindelser.

Umiddelbart øst for Ny Blovstrød er landskabet udpeget som særlig værdifuldt. Udpegningen er videreført fra Regionplan 2005 og fortsætter derfor også ind i nabokommunerne. Udpegningen respekteres ved at byggefeltet trækkes tilbage fra ådalen, som udgør den vestligste afgrænsning af det værdifulde landskab.    

Trafik
Kongevejen er en overordnet trafikvej af regional karakter med en betydelig mængde trafik; antallet af tilslutninger med deraf følgende svingende trafik bør derfor begrænses, bl.a. for at undgå trafikafviklingsmæssige problemer på Kongevejen i tilfælde af tilbagestuvning fra venstresvingsbanerne.

Tilslutning fra det nye boligområde skal ske ved udvidelse af det eksisterende vejkryds til Blovstrød Byvej. Dermed bliver antallet af tilslutninger begrænset, men der skal dog etableres et nyt signalreguleret kryds, hvilket som udgangspunkt ikke er hensigtsmæssigt, idet kapacitetsproblemer som oftest opleves i kryds og ikke på de lige strækninger. Sådanne udfordringer kan dog løses med trafiktekniske løsninger. Der ligger en plan for sanering af Kongevejen mellem Nymøllevej/sandholmgårdsvej og den østlige afgrænsning af Blovstrød, som behandler denne problemstilling.

Ny Blovstrød forventes at generere ca. 1500 ekstra kørsler i døgnet, svarende til 2,5 per husstand. Det vil betyde ca. 350 ekstra kørsler pr time i myldretiden idet det forventes at ca. halvdelen af trafikafviklingen sker i de 2 spidsbelastningstimer henholdsvis morgen og eftermiddag. Udgangspunktet for trafikken i Ny Blovstrød, at de bløde trafikanter prioriteres højest ved at skabe en infrastruktur, som opfordrer beboerne til at gå/cykle frem for at anvende bilen. Området udbygges bl.a. med cykelstier til Allerød station og direkte adgang til den nye cykel supersti til København, der også forventes at nedbringe behovet for biltrafik. Kongevejens kapacitet med udbygningen ikke være mere end 70 procent udnyttet, hvorfor der forventes en fornuftig trafikafvikling. Overordnet vil den ekstra trafikbelastning ikke have nogen væsentlig effekt på trafikafviklingen på Kongevejen og dermed den regionale trafik.

Økonomisk planlægning
I investeringsoversigten for 2009-2012 er der forventede indtægter fra jordsalg til boliger i 2011 på 20,58 mio. kr og i 2012 på 10,29 mio. kr. Beløbene stammer fra forventet salg af arealer  ved Mejeribakken og Gladgårdsvænge i Lynge og fra salg af arealer langs med Rønneholt Parkvej og i bymidten i Lillerød. Der er ikke afsat midler til at føre aktiv jordpolitik, hvor kommunen opkøber jord til brug for fremtidig byudvikling, som tilkendegivet i Planstrategi 2007.

I investeringsoversigten for 2013 - 2016 er der afsat 10,128 mio. kr. til trafik ogsikkerhed i forbindelse med Ny Blovstrød (Kongevejen mv). herudover er der ikke afsat midler til byggemodning eller jordkøb ligesom der ikke forudsat indtægter ved jordsalg. 

Spildevandsplan
og De nye boligområder i Ny Blovstrød og nord forskal medtages i førstkommende revision af spildevandsplanen, idet de ikke er medtaget for planperioden 2008-2011. Kloakeringsprincippet må forventes at blive seperatkloak med nedsivning af tagvand. For forskellige anvendelser af områderne er der i spildevandsplanen fastsat maksimale afløbskoefficienter, som angiver, hvor meget overfladevand, der maksimalt må afledes til kloaksystemet fra matriklens samlede areal. For boligområder med åben lav og tæt lav bebyggelse er det 20% og for etageboliger er det 40%.

I spildevandsplanensinvesteringsoversigt er der afsat 12 mio. kr. til kloakering af nye byområder i perioden 2013 - 2016. Som nye byområder nævner spildevandsplanen Hammersholt Byvej, del af Ny Blovstrød, Gladgårdsvænge, Julemosegård, Kongevejen 61, område ved Blovstrød Kro og Høveltsvangsvej.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Fingerplan 2013
Grundvandsredegørelse
Boligudbygningsplan