Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


I retningslinjerne for boligområder beskrives både eksisterende og nye boligområder og boligområder med forskellige boligtyper som villabebyggelse, række- og gårdhusbebyggelse og etagehusbebyggelse.

Det er et overordnet hensyn, at den eksisterende rummelighed i boligområderne skal udnyttes bedst muligt, blandt andet ved fortætning og byomdannelse. Jo tættere områderne ligger på stationen, jo vigtigere er det, at de udnyttes effektivt, og i de egentlige stationsnære områder må der kun opføres etageboliger eller anden tæt boligbebyggelse.

Udover ovennævnte er det et hovedprincip, at de eksisterende boligområder skal bevare deres hidtidige karakter, d.v.s. at i områder med lav boligbebyggelse kan der opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o.lign., og i områder med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger.

I områder med lav boligbebyggelse kan der med henblik på fortætning ske opdeling af store boliger i to eller flere mindre boliger, og ved nybyggeri skal der tilstræbes fleksibilitet, så ændringer af boligerne kan følge de fremtidige behov.

I alle typer boligområder spiller de fælles udearealer en væsentlig rolle for beboernes trivsel og for det sociale liv. Derfor skal der lægges op til, at f.eks. vejarealer i højere grad omdannes og indrettes med henblik på beboernes trivsel og trafiksikkerhed frem for hurtig afvikling af trafikken.

I kommueplanen udpeges to nye større sammenhængende boligområder. I Ny Blovstrød mellem Lillerød og Blovstrød anslås det, at der kan opføres cirka 400 boliger i planperioden. Nord for Mågevang kan der opføres cirka 40 boliger. I Lynge gives der mulighed for 40 rækkehuse ved Julemosegård. Sammen med allerede udlagte, men ubebyggede områder giver det mulighed for i alt cirka 1.000 boliger i planperioden, eller i gennemsnit 80-85 om året. Til sammenligning blev der i perioden 2002-2008 opført 420 boliger - et gennemsnit på 70 boliger om året.

Af hensyn til CO2 udslip, og klima i det hele taget, indeholder retningslinjerne bestemmelse om, at bebyggelsen i nye boligområder skal opføres som lavenergibebyggelse eller bedre. I forbindelse med renoveringer og ombygninger i eksisterende områder skal det tilstræbes, at energiforbruget nedsættes.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

Visionsskitse for Ny Blovstrød

Visionsskitse for Ny Blovstrød
 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Boligudbygningsplan