Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det er et krav til planlægningen, at kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål f.eks. erhvervsformål, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 2.

Kommunerne skal inden udlæg af nye erhvervsområder overveje en fornyelse af eksisterende, ældre erhvervsområder, så de fortsat kan udnyttes til erhverv.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 6.

Statslige interesser
Det er statslige mål, at de eksisterende erhverv i byzone sikres gode udviklingsmuligheder, og at store kontorarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og andre rejsemål, som tiltrækker arbejdskraft og besøgende fra et stort opland, lokaliseres, så det er let at komme dertil med kollektiv transport. Fremtidens erhvervs- og boligområder må ikke låses fast i en struktur, hvor bilen er eneste transportmiddel.

Det er ligeledes en målsætning, at kommunerne i fællesskab udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Planlægningen forudsætter samarbejde på tværs af kommunerne om at kortlægge behovet for nye arealer og finde de bedst egnede områder.

Fingerplan 2013
Afgrænsning af de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder skal ske i kommuneplanlægningen. Det stationsnære kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 meter. Afgrænsningen af de stationsnære områder kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med udgangspunkt i principielle 1.200 meter cirkelslag. Lokalisering i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport end generelt til og fra byfunktioner i de ikke-stationsnære områder.

Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed og besøgsmønstre har en intensiv karakter, omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, kulturinstitutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende.

Såfremt der gives mulighed for at lokalisere kontorbyggeri med mere end 1.500 etagemeter i det stationsnære område, men uden for det stationsnære kerneområde, skal der redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde. Det kan være et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med forskellige former for "mobilty management", som f.eks. direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen mv.

Der kan dog planlægges for større kontorbyggeri over 1.500 etagemeter i det stationsnære område i større afstand fra  stationerne end 600 meter, såfremt èn af følgende situationer gør sig gældene:

1) Kommunen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde

2) Kommunen fastlægger normer for maksimalt antal parkeringspladser, som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen

3) Det drejer sig om udvidelse af en eksisterende kontorejendom opført før 1. januar 2007.

Efter Fingerplanen skal det sikres, at Vassingerød og Vassingerød Nord fastholdes som lokaliseringsmulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6-7 virksomheder), og at der ikke gives tilladelse til at placere virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Fingerplanen udlægger et nyt erhvervsområde Ny Vassingerød Nordøst til transport og distributionserhverv.

Vandplaner
I ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” (Miljøministeriet; oktober 2012) stilles der krav om en kommunal redegørelse for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande. Allerød Kommune har udarbejdet en sådan redegørelse for byudviklingsområderne Ny Blovstrød, Ny Vassingerød Nordøst og Møllemoseparken Nord, se notat i den grå boks på denne side.

Hele byudviklingsområdet Ny Vassingerød Nordøst er beliggende i OSD, men uden for NFI. Det er derfor muligt at placere virksomheder og anlæg indenfor området som er på jf. Miljøministeriet er på opmærksomhedslisten og kategoriseres som "potentielt grundvandstruende". Allerød Kommune vurderer, at udlæg til industri (mindre og potentielt grundvandstruende virksomheder) i Ny Vassingerød Nordøst kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området.

Allerød Kommune finder, at placering af industri i området vil kunne lade sig gøre, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med lokalplanlægningen og i eventuelle godkendelser til virksomheder. Allerød Kommune vil i forbindelse med den videre planlægning stille særlige vilkår bl.a. omkring virksomheders indretning og drift i forhold til håndtering og opbevaring af stoffer, der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet.

Planstrategi
Som et vigtigt element i bæredygtig byudvikling tilstæber byrådet byfortætning i de stationsnære områder, og byrådet vil bakke op om en fortsat byomdannelse i Lillerød Bymidte op med henblik på at forstærke bymidtens rolle som et attraktivt kultur- og forretningscenter. Det skal bl.a. ske ved at skabe byrum til ophold og menneskelig udfoldelse og ved at give grønne elementer en fremtrædende plads i byens udtryk.

Byrådet har i forbindelse med Planstrategi 2011 besluttet at udarbejde nye retningslinjer og rammer for område til lokalisering af transport og distributionsvirksomheder ved Hillerød motorvejen og Nymøllevej.

Erhvervspolitik
Politikkens sigte er at give afsæt for at realisere et samspil mellem kommune og erhvervsliv. - Et samspil baseret på klare mål for kommunens serviceydelser i forhold til erhvervslivet, og hvor begge parter er med til at sætte mål for konkret, handlingsrettet, privat-offentligt samarbejde ud fra fælles ambitioner.

Målsætningen for erhvervspolitikken udtrykkes i en offentlig/privat fælles ambition for den fremtidige udvikling af Allerød Kommune.

Private og kommunale virksomheder i Allerød Kommune har fælles ambitioner:

  • vi vil samarbejde om at skabe forbedringer i livskvaliteten for borgere og ansatte
  • vi vil nedbryde skel mellem offentlig og privat produktion, hvor det er lovligt og giver mening
  • vi vil gøre kulturproduktion, miljøforbedring og sundhedsfremme til fælles udfordringer
  • vi vil være fuldt på højde med sammenlignelige producenter, når det gælder arbejdsmiljøet
  • vi vil skabe vores fælles resultater gennem dialog.

Erhverv og beskæftigelse
I 2007 var der godt 13.400 arbejdspladser i Allerød Kommune mod godt 11.950 i 1997. Det svarer til en stigning på 12%, hvilket er langt højere end i nabokommunerne. I samme periode er der sket en betydelig forskydning i fordelingen mellem de forskellige erhverv. Antallet af arbejdspladser i fremstillingsvirksomheder (industri) er faldet med knap en trediedel og antallet  af arbejdspladser i landbruget med en fjerdedel. Til gengæld har der været en kraftig stigning i antallet af arbejdspladser indenfor transport, telekommunikation, finansiering og forretningsservice.

Knap 15% af arbejdspladserne i Allerød Kommune ligger i det stationsnære kerneområde og 17,5% i det stationsnære område. 47.5% af arbejdspladserne ligger i større afstand fra  stationen end 1.200 m.

I 2006 var det samlede etageareal til erhverv 737.000 m2 eller 67.000 m2 mere end i 1997. 522.000 m2 rummer private virksomheder, mens 215.000 m2 indeholder offentlige virksomheder og institutioner.

De private erhvervsarealer ligger fortrinsvis i de tre erhvervsområder Borupgård, Engholm og Vassingerød, samt i Lillerød Bymidte. I Engholm og Vassingerød er der enkelte ledige erhvervsgrunde, mens der i Borupgård er givet mulighed for fortætning. Retningslinjerne for Lillerød Bymidte giver ligeledes mulighed for yderligere fortætning.       

Erhvervsrummelighed
Vassingerød Industriområde ligger ved Nymøllevej, som er en af kommunens hovedfærdselsårer, og som giver området let adgang til Hillerødmotorvejen. Området er forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6-7). Nord for Nymøllevej og tæt ved Hillerødmotorvejen udlægges med Kommuneplan 2013 et nyt erhvervsområde på cirka 33,5 ha til transport- og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (LU.E.04).

Allerød Kommune har i dag stort set ingen erhvervs-restrummelighed. De tre erhvervsområder, Engholm Erhvervsområde, Borupgård Erhvervsområde og Vassingerød Industriområde, er alle lokalplanlagte, og udbygningen af dem er kun mulig i stærkt begrænset omfang. I Vassingerød er der ca. 8,5. ha ubebyggede matrikler. I Borupgård muliggør planlægningen en vis fortætning. Der er bebygget ca. 40 ha i perioden 2001-2013. Med Ny Vassingerød er der i Allerød Kommune 41,5 ha ubebyggede erhvervsarealer svarende til sidste planperiodes forbrug.

Erhvervsområdet Ny Vassingerød Nordøst (LU.E.04) skal primært dække behovet for udviklingsmuligheder for transport- og distributionserhverv samt for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Området er i Fingerplan 2013 udlagt som erstatningsareal for Vassingerød Nord, der med Fingerplanen udtages fra udpegningen af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder mulighed for placering af biogasanlæg. Området er beliggende ved Nymøllevej, som er en af kommunens hovedfærdselsårer, og som giver området let adgang til Hillerødmotorvejen.

Erhvervsudlæggene i Ny Blovstrød skal primært dække behovet for nye stationsnære lokaliseringsmuligheder. Etablering af kontorvirksomheder over 1500 etagemeter udenfor det stationsnære kerneområde forudsætter et kommuneplantillæg

Med de nye erhvervsudlæg i Ny Vassingerød Nordøst og Ny Blovstrød er der næsten 68 ha restrummelighed i kommunen, hvilket vurderes at være nok til at dække hele planperioden på 12 år. Uden de nye udlæg, forventes det, indenfor en relativt kort tidshorisont, at være nødvendigt gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg at inddrage nye arealer til byudvikling, på baggrund af konkret efterspørgsel.

Trafik
Udbygning af Ny Vassingerød vil betyde ekstra belastning af Nymøllevej, hovedsageligt fra tilkørslen til Ny Vassingerød til motorvejen. Nymøllevej er på denne strækning i forvejen indrettet til tung trafik, idet det er adgangsvej til Vassingerød erhvervsområde og Lynge Grusgrav. I 2009 var kapaciteten på Nymøllevej vest for motorvejen under 50 procent udnyttet. Ekstra trafik til Nymøllevej forventes derfor ikke at have nogen væsentlig påvirkning af trafikafvikling i området.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Fingerplan 2013
Grundvandsredegørelse