Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål, herunder beliggenheden af offentlige institutioner, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2.

Planstrategi

I Planstrategi 2011  tilkendegiver byrådet, at der skal planlægges for en ny og attraktiv daginstitution i Ny Blovstrød med plads, lys og luft og med gode stiforbindelser og stimulerende/aktiverende ude- og inderum.

 Endvidere ønsker byrådet at udnytte udvidelsesmulighederne omkring det nye plejecenter ved Poppelvej og reservere plads til et nyt plejecenter i Ny Blovstrød.

Kommuneplanens retningslinjer sikrer, at Planstrategiens forslag kan gennemføres, dog er der ikke i kommuneplanen afsat plads til plejecenter i Ny Blovstrød, da der ikke aktuelt er et behov. Der vil på et senere tidspunkt kunne udpeges en lokaliseringsmulighed, hvis behovet opstår.

Kommuneplan
I forhold til Kommuneplan 2009 er det ikke længere en retningslinje, at der skal reserveres areal til et plejecenter i Ny Blovstrød.

Kommunale politiker
Allerød Byråd vedtog i 2001 en ældrepolitik, som fastslår, at Allerød Kommune skal være en god kommune at bo i - også når vi bliver ældre. I alle tilfælde skal de svagest stillede prioriteres højest, og medarbejderne skal have frihed til at imødekomme individuelle behov. Med hensyn til etablering af boliger til de svageste ældre skal kommunen

  • Sikre involvering af borgere og interessegrupper
  • Afdække krav til udformning af boligerne og den nødvendige trafikplanlægning i forbindelse med boligkvarterer
  • Prioritere i forhold til økonomien
  • Tage initiativ til byggeri

I 2007 vedtog byrådet en sammenhængende børne- og ungepolitik: Vores børn og unge er et fælles ansvar. Børne- og ungepolitikken skal sikre:

  • En god og tryg opvækst for børn og unge
  • Helhed og sammenhæng i de offentlige tilbud
  • At børnene, de unge og deres forældre er i centrum for de tilbud, kommunen leverer
  • At kontakten til den enkelte medarbejder i dagtilbud, skole mv. samtidig er indgangen til kommunen
  • At de almene tilbud i videst muligt omfang skal rumme børn og unge med særlige tilbud

Endelig har byrådet vedtaget målsætninger for folkeskolen, som blandt andet fastslår, at skolen skal være for alle og skal give det enkelte barn udfordring og muligheder, der er tilpasset dagligdagen og retter sig mod børnenes fremtidige liv. Børnenes kreativitet skal støttes og bekræftes.

Befolkning og kommunal service
Prognosen for den kommende planperiode viser, at antallet af 6-16 årige for hele kommunen vil falde fra. Blovstrød er den eneste bydel, hvor tallet vil vokse lidt, og det er betinget af udbygningen af Ny Blovstrød..

Antallet af de 0-5 årige vil ifølge prognosen falde fra . Kun i Blovstrød vil der være en stigning i børnetallet, mens der i de øvrige bydele vil være fald samlet set over hele planperioden. Dog vil børnetallet i henhold til prognosen være satbilt i Lynge.

Modsat børnetallet viser prognosen en stigning i antallet af personer . i alderen 68 - 89 år fra 3.342 i 2013 til 4.539 i 2023. Derfor må det forventes, at behovet for plejeboliger vil vokse udover.

Økonomisk planlægning

På investeringsoversigten for 2013 - 2016 er der afsat 20 mio. kr. til en ny daginstitution i Ravnsholtområdet, og der er afsat 8 mio. kr. til flytning af Genoptræningen til Engholm.

På kulturområdet er der afsat 16,7 mio. kr. til udvidelse og modernisering af Allerød Musikskole og 21 mio. kr til aktivietshus/bibliotek i Lillerød Bymidte.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Planstrategi 2011