Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsningen af bymidter, og fastsætte det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og for de enkelte butikker, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 3. 

Kommunens detailhandelsplanlægning sker inden for rammerne af planloven og Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet, som udstikker overordnede bestemmelser for detailhandelsplanlægningen:

  • Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by, samt i de centrale områder af en bydel i de større byers bydele.
  • Fingerplanens 4 delområder: indre storbyområde (håndfladen), ydre storbyområde (byfingrene), grønne kiler og øvrige hovedstadsområde danner udgangspunkt for reglerne i Landsplandirektivet for detailhandel i Hovedstadsområdet.
  • Lillerød er i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet en by i ”Hillerød-fingeren”. Dette betyder, at man i Lillerød kan have dels en bymidte og dels et eller flere bydelscentre.
    Uden for de centrale bydele og de centrale områder af en bydel kan der dog udlægges arealer til butikker med særligt pladskrævende varer, mindre arealer til lokalforsyning af en landsby, et sommerhusområde eller lignende, butikker til salg af egne produkter (f.eks. gårdbutikker) mv.
  • Dagligvarebutikker kan i bymidter og bydelscentre etableres med et bruttoareal på max. 3.500 m2 + 200 m2 til personalerum. Udvalgsvarebutikker kan etableres med et bruttoareal på max 2.000 m2 + 200 m2 til personalerum.
  • Større udvalgsvarebutikker kan kun etableres i bymidter og aflastningscentre udpeget i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet.
  • Udvidelse af afgrænsning af bymidter i byer og bydelscentre, der har et samlet bruttoetageareal til detailhandel på mere end 5.000 m2 skal ske ved en statistisk model. De områder, hvor den statistiske model går ud over den bymidteafgrænsning, der var fastlagt i regionplanretningslinjerne 1. januar 2007 kan umiddelbart inddrages i bymidteafgrænsningen. Der kan dog argumenteres for udvidelse af bymidteafgrænsningen i et område, der ligger i umiddelbar tilknytning til den statistiske afgrænsning.
  • Der kan desuden udlægges arealer til lokalcentre med et samlet bruttoareal til butikker på indtil 3.000 m2, med en maksimal butiksstørrelse på 1.000 m2 samt lokale butikker på indtil 1.000 m2 til et områdes daglige forsyning samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer.

Statslige interesser
Det er statslige mål at forbedre mulighederne for en decentral detailhandelsstruktur, der stimulerer til investeringer og fornyelser i detailhandlen også i mindre bysamfund, stationsbyer og mellemstore byer. De eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierede handelscentre. Der skal være et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer. Arealer til butiksformål skal have god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, så afhængighed af bil ved indkøb mindskes. 

Planstrategi
Det er Allerød Kommunes målsætning, at Lillerød skal være det overordnede center for butiksliv i kommunen. 

Allerød Kommune vil arbejde for, at bymidten i Lillerød sikres som et attraktivt indkøbssted for borgerne både for så vidt angår dagligvarer og udvalgsvarer.

Inden for udvalgsvarer skal Lillerød bymidte give borgerne en god indkøbsoplevelse med mange butikker i et attraktivt bymiljø.

Der er meget få større udvalgsvarebutikker i kommunen. En målrettet indsats for at få denne butikstype til Lillerød vil sikre, at forbrugerne i mindre udstrækning tager til de større udbud for at opsøge disse butikstyper.

Lynge Bytorv og Vestcentret skal give borgerne gode indkøbsmuligheder – især inden for dagligvarer.

Kommuneplan
I forhold til Kommuneplan 2009 er retningslinjen om, at der kan etableres butikker til lokalområdernes dagligvareforsyning taget ud af planen. Der kan således ikke etableres yderligere dagligvarebutikker i kommunen udover de allerede eksisterende eller lokalplanlagte.

Eksisterende forhold
Der er i dag ikke udlagt et særligt område til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Der er i 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse, der bl.a. giver en status på detailhandelen, ligesom den skitserer udviklingsmulighederne for kommunens detailhandel.

Butikkerne
I Allerød Kommune var der primo 2009 74 butikker med et samlet bruttoareal på godt 31.500 m2 og en omsætning i 2008 på ca. 950. mio. kr. inkl. moms.

I Lillerød bymidte er der godt 50 butikker og et samlet  bruttoareal på 18.500 m2. Disse butikker omsatte i 2008 for ca. 580 mio. kr., hvoraf godt 250 mio. kr. var udvalgsvareomsætning.

Forbrug
Det potentielle forbrug fra borgerne i Allerød kommune var i 2008 knap 1,4 mia. kr. inkl. moms, fordelt med ca. 650 mio. kr. på dagligvarer og knap 740 mio. kr. på udvalgsvarer.

Handelsbalance
Der var på dagligvarer et forhold mellem omsætning og forbrug på 96 % for Allerød Kommune, mens forholdet på udvalgsvaresiden var 45 %.

Disse 2 tal viser, at forbrugerne fra kommunens opland beløbsmæssigt køber mindre ind i dagligvarebutikkerne i Allerød kommune, end forbrugere fra Allerød Kommune køber ind i dagligvarebutikkerne uden for kommunen.

Dog er udhandlingen relativ begrænset og det vurderes, at 85-90 % af dagligvareforbruget dækkes ved køb i butikkerne i kommunen.
På udvalgsvareområdet er der en betydelig udhandling. Det vurderes, at kun omkring 35 % af forbrugernes udvalgsvareforbrug dækkes ved køb i butikkerne Allerød Kommune.

Der er dog markante forskelle mellem de forskellige områder i kommunen. I Lillerød er der et tilfredsstillende forhold mellem forbrug og omsætning inden for dagligvarer. I Lynge er forholdet mellem dagligvareomsætning og –forbrug meget tilfredsstillende, mens der i Blovstrød er et utilfredsstillende forhold mellem dagligvareforbrug og –omsætning. Dette indikerer, at der især i Blovstrød er behov for mere areal til dagligvarer.

Oplandet
På baggrund af ovenstående er det vor vurdering, at oplandet til dagligvarebutikkerne i Allerød Kommune stort set udgøres af kommunens indbyggere.

Under 10 % af dagligvareomsætningen i kommunens butikker vurderes at komme fra forbrugere uden for kommunen.

På udvalgsvareområdet kommer skønsmæssigt 5-10 % af omsætningen, svarende til 15-20 mio. kr., fra forbrugere uden for Allerød Kommune.

Arealbehov til detailhandel frem til 2021
Frem til 2021 ventes det, at forbruget i Allerød Kommune vil stige med ca. 3 % for så vidt angår dagligvarer og med ca. 17 % for udvalgsvarer.

Forventningen på dagligvareområdet skal ses i lyset af forventningen om en meget begrænset stigning i forbruget af dagligvarer pr. person samt forventningen om en tilbagegang i indbyggertallet i Allerød Kommune frem til 2021 med ca. 1%.

I Blovstrød forventer man en stigning i befolkningstallet på 13 % frem til 2021, mens der i Skovvang og Ravnsholt ventes fald på henholdsvis 7 % og 12 %.

Et fremtidigt arealudlæg styres dels af en beregning af behovet, dels af ønsket om at styrke centrenes position på detailhandelsområdet.

Samlet vurderes det, at der frem til 2021 er et arealbehov i Allerød kommune til dagligvarer og udvalgsvarer på minimum 17.000 m2.

Dagligvarer
Generelt er der i dag er en god decentral forsyning med dagligvarer. En undtagelse herfra er Blovstrød, hvor der er en markant underdækning.

I Lillerød skal der primært udlægges arealer til dagligvarer centralt for på længere sigt at sikre den daglige strøm af kunder samt sikre, at udbuddet koncentreres mest muligt.

Udvalgsvarer
På udvalgsvareområdet skal arealudlægget dels sikre, at forbrugerne har tilfredsstillende indkøbsforhold, samt at Lillerød kan fastholde sin position som handelsby i kommunen.

Rammen skal lægges til det areal, der fysisk var til rådighed for butikkerne ultimo 2009.

Bymidteafgrænsning
Såfremt man ønsker at udvide kommuneplanens nuværende eksisterende bymidteafgrænsning, skal dette ske ved, at bymidten defineres ud fra en fastlagt statistisk metode.

Umiddelbart kan kun områder, der ligger inden for den statistiske afgrænsning inddrages i bymidtens butiksområde. Der kan dog argumenteres særligt for at udlægge arealer til butiksformål, der støder direkte op til bymidten, men som ikke er omfattet af den statistiske afgrænsning fx ved byudviklingsområder.

Afgrænsningen skal kun foretages for bymidter og bydelscentre, hvor der planlægges for et samlet bruttoetageareal til butiksformål på mere end 5.000 m2.

Der er foretaget statistiske bymidteafgrænsninger for både Lillerød og Lynge. Disse afgrænsninger er indarbejdet i den nuværende bymidteafgrænsning, der fremgår i retningslinje 1.5.12.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

Lillerød bymidteafgrænsning

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Landsplandirektiv for detail
Planstrategi 2011
Detailhandelanalyse 2009