Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Detailhandelsplanlægningen bygger på de politiske mål, som bl.a. er formuleret i Planstrategien, og på forventninger til den fremtidige forbrugs- og befolkningsudvikling i kommunen. Men ikke mindst er detailhandlesplanlægningen underlagt overordnede retningslinjer i lovgivningen og Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstadsområdet.

Centerstrukturen i Allerød Kommune udgøres af Lillerød Bymidte, der er kommunens hovedceneter og ligger stationsnært, samt bydelscenteret Vestcenteret i Engholm bydel og Lynge Bytorv i Lynge-Uggeløse bydel.

Derudover er der en række dagligvarebutikker, der tjener lokalområdernes daglige forsyning.

For at forbedre Lillerød Bymidtes position mest muligt skal især udvalgsvarebutikker placeres, så detailhandelen i bymidten styrkes. Eventuelle større dagligvarebutikker skal ligeledes placeres, så de styrker bymidten. Det er generelt en forudsætning, at områder til butiksformål placeres på steder, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter. I Lillerød Bymidte skal der gøres en stor indsats for at fremme tilgængeligheden for især cyklister, fodgængere og brugere af kollektiv trafik.

Der fastsættes maksimale rammer for butiksformål, og de omfatter både de eksisterende butikker, og de butikker, som kan etableres i fremtiden. I Lillerød Bymidte fastsættes rammen til 32.000 m2 etageareal. Det nuværende butiksareal er opgjort til 18.500 m2. Restrummeligheden skal helt overvejende reserveres til udvalgsvrebutikker for at styrke bymidtens attraktion. I Vestcenteret er den maksimale ramme fastsat til 3.000 m2. I Lynge Bytorv fastsættes den maksimale ramme for detailhandelsareal til 6.000 m2.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

Detailhandel i Allerød Kommune: SWOT-analyse

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Detailhandelsanalyse 2009