Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Kommunens struktur


Allerød Kommune rummer to større sammenhængene byområder: Lillerød-Blovstrød og Lynge-Uggeløse samt en række mindre landsbyer og boligområder i det åbne land. På grænsen til Hillerød Kommune ligger kommunens eneste sommerhusområde. Udenfor de nævnte byområder ligger Vassingerød industriområde.

Det rige og varierede landskab har på grund af naturgivne forhold og på baggrund af kommunens planlægning sat sit præg på byområdernes udvikling og form.

I Lillerød-Blovstrød er det særligt de store skove og Børstingerød kilen, som har været bestemmende for ”trekløverstrukturen”, der også i fremtiden skal være den overordnede model for byområdets udvikling.

I Lynge-Uggeløse er billedet lidt mere sammensat. Her er det kilerne ind mod Lynge Kirke, Lynge Bytorvs kilen, grusgravene og det åbne landskab nord for Vejrmøllevej, som giver bystrukturen.

Det eneste større byudviklingsområde er Ny Blovstrød mellem Lillerød og Blovstrød.

Lillerød Bymidte med Allerød Station er centrum i Lillerød-Blovstrød byområde og for byudviklingsområdet Ny Blovstrød. Langt hovedparten af Lillerød-Blovstrød byområde ligger mindre end 2 kilometer fra Allerød Station. Ny Blovstrød ligger mellem 1 og 2 kilometer fra stationen.

Lillerød Bymidte er hele kommunens hovedcenter med den største koncentration af butikker og kulturelle aktiviteter.

Lynge-Uggeløse byområde er vokset op omkring landsbyerne Lynge og Uggeløse. Lynge Bytorv ved Hillerødvej er byområdets detailhandelscenter.

Vassingerød industriområde ligger ved Nymøllevej, som er en af kommunens hovedfærdselsårer, og som giver området let adgang til Hillerødmotorvejen. Nord for Nymøllevej og tæt ved Hillerød motorvejen udlægges et nyt erhvervsområde på cirka 30 ha.

Allerød Kommunes landområder udgør ca. 5.500 ha svarende til ca. 80 % af kommunens samlede areal. 

Ca. halvdelen af kommuens areal anvendes til landbrugsproduktion. Det er især planteavl og planteskolearealer, der dominerer arealanvendelsen. Der findes kun enkelte større husdyrbrug, men en del mindre landbrugsejendomme med især hestehold. 

Ca. 23 % af kommunens areal anvendes til skov. Det er især de store skovområder Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov, der dominerer øst for Lillerød, men der findes også enkelte skovområder i den sydlige del af kommunen. Nord for Lynge er der i  2000 etableret en ny skov, Årtusindeskifteskoven, der bidrager til at forbedre de bynære friluftsmuligheder for befolkningen i Lynge.

I kommunen er ca. 15 % af det samlede areal klassificeret som vigtige naturområder, der mere eller mindre plejes ved afgræsning, slæt og rydning. Kommunen rummer 2 internationalt beskyttede naturområder: Den øvre del af Mølleådalen, der omfatter ca. 175 ha i den sydligste del af kommunen fra Buresø i vest til Hestetangs å i øst, samt 8 ha i Kattehale Mose. Derudover er Børstingerød Mose i nord et højt prioriteret naturområde. 

Ca. 4 % af kommunens areal består af søer og vandhuller. Der er 3 store søområder, Sjælsø i øst og Buresø og Bastrup Sø i syd. Derudover er der,  som følge af råstofindvinding, skabt nye søer, bl.a grusgravssøerne i Lynge Grusgrav.

Hele 8 % af kommunens areal anvendes til militære formål. Den østligste del af kommuens areal mod Sjælsø domineres således af Høvelte Kasernes øvelsesterræn og bygninger.

Ca. 4,5 % er udlagt som indvindingsområde for råstoffer. Enkelte af dem er færdigudvundet eller under udgravning, mens indvindingen ikke er påbegyndt i de andre områder.

Det åbne land kan på baggrund af arealanvendelsen og det geologiske udgangspunkt opdeles 5 områder med hver sin landskabskarakter:

Tunneldalene - de aflange dalformationer i den sydlige del af kommunen, som blev formet af istidens smeltevand. Området er særdeles oplevelsesrigt pga. en stor variation i terræn, værdifulde naturområder, fortidsminder, landbrug og skove.

Sletten - det åbne storbakkede landbrugslandskab i vest omkranset af skove og byer. De store dyrkningsenheder vidner om den gode landbrugsjord. Vejtræer, alléer og vindmøller giver området kontrast.

Mosaikken - det flade til letbølgende og meget varierede landskab midt i kommunen. Området er præget af mange forskellige anvendelsesformer med mindre landbrugsjendomme, hesteafgræsning, planteskoler, erhvervsvirksomheder i landzone, spredt bebyggelse, moser, levende hegn m.v. Undergrunden har givet mulighed for indvinding af ler, sand og grusforekomster gennem mange årtier.

Skovryggen - øst for Lillerød findes den skovklædte højderyg, der løber tværs gennem kommunen i nord/sydgående retning. Terrænet er et varieret dødislandskab præget af bakker, søer og moser, og som har givet grundlag for skov fremfor landbrug, der har været vanskeligt at opdyrke. Der har været en omfattende lergravning, som der stadig findes spor fra i form af tidligere lergrave og tipvognsspor.

Søbakken - de militære arealer vest for Sjælsø med de bakkede slugter. Området skiller sig særligt ud ved, at det fremstår som et forholdsvist urørt naturområde med få tekniske anlæg. Området er delvist lukket for færdsel, men er alligevel oplevelsesrigt pga. de mange udsigter over landskabet.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Hovedstrukturkort

 

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Fingerplan 2013