Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Miljøvurdering - Sammenfattende redegørelse


Allerød Kommunes forslag til Kommuneplan 2013-2025 er blevet miljøvurderet, idet Byrådet i forbindelse med udarbejdelse af forslaget afgjorde, at kommuneplanen er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til § 3, stk. 1 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 939 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer). Ved en indledende screening af ændringerne i kommuneplanen blev følgende emner vurderet til at skulle miljøvurderes:

  • Nye bolig- og erhvervsområder i Ny Blovstrød
  • Nyt område til transport og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Ny Vassingerød Nordøst.

Miljøvurderingen blev gennemført som en integreret del af planprocessen. Miljøvurderingen er afrapporteret i en særskilt miljørapport, som var i høring samtidig med kommuneplanforslaget.

Når et planforslag er omfattet af krav om miljøvurdering, skal Byrådet udarbejde en sammenfattende redegørelse ved den endelige vedtagelse af kommuneplanforslaget. Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til § 9 stk. 2 i miljøvurderingsloven.

En sammenfattende redegørelse skal redegøre for:

  • hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
  • hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning,
  • hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt
  • hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse.

Resumé af miljørapporten
Miljøvurderingen af Allerød Kommuneplan 2013-2025 omfatter ændringer i forhold til det tidligere plangrundlag, som relaterer sig til landskabet, grundvand, biologi, trafikafvikling, støj og lugt/luftforurening. Samlet set vurderes ændringerne i kommuneplanen at kunne gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger. Der er, hvor det er vurderet nødvendigt, anført en række anbefalinger/afbødende foranstaltninger med henblik på at reducere miljøpåvirkningerne fra de nye udlæg og ændringer i eksisterende rammer.

Integrering af miljøhensyn i den endelige plan
Allerød Kommuneplan 2013-2025 er en delvis revision af Allerød Kommuneplan 2009. Miljørapporten har medvirket til at afdække relevante miljøforhold og afværgekonsekvenser i relation til landskab, grundvand, biologi, trafikafvikling, støj og lugt/luftforurening.

Kommuneplanens retningslinjer
Kommuneplanens retningslinjer er bl.a. opstillet for at afbøde og imødegå negative miljøpåvirkninger. Generelt er der ikke påpeget væsentlige negative miljøpåvirkninger.

Kommuneplanens rammer
Generelt er der ikke påpeget væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil dog i alle tilfælde ved detaljeret lokalplanlægning skulle foretages en screening for at afgøre om lokalplanen eller projektet skal miljøvurderes. Miljørapporten opstiller for delområderne hvilke parametre, der som et minimum bør iagttages ved den mere detaljerede planlægning af området.

Udtalelser fra offentligheden og myndigheder
Forslag til Allerød Kommuneplan 2013-2025 var offentligt fremlagt fra 19. september 2013 til den 14. november 2013.

Der er indkommet 27 tilkendegivelser fra statslige myndigheder, borgere, foreninger, organisationer og lignende i høringsperioden. Forvaltningen har behandlet bemærkningerne i "Høringsnotat – Kommuneplan 2013-2025". Ingen af bemærkningerne vedrører specifikt miljørapporten.

På baggrund af indsigelser/bemærkninger har Allerød Kommune foreslået en række ændringer og præciseringer af rammer og retningslinjer og tilføjelser til den endelige kommuneplan, som fremgår af "Høringsnotat – Kommuneplan 2013-2025".

Flere af tilkendegivelserne omhandler påvirkning af miljøparametre. Der tilføjes således en ny retningslinje i kommuneplanen med tilhørende redegørelse vedr. udpegning af arealer til større husdyrbrug. Desuden udbygges grundvandsredegørelsen med redegørelse for restrummelighed.

Det er vurderet, at ændringerne er af en karakter, som giver anledning til ændring af miljøvurderingen i forhold til nye arealudlæg til større husdyrbrug (vedr. vurdering af påvirkning af landskabet og grundvand). Denne vurdering er herefter indarbejdet i miljørapporten.

Derudover giver bemærkningerne ikke anledning til ændring af miljøvurderingen.

Hvorfor er planen valgt/alternativer
Allerød Kommune har i Kommuneplan 2013-2025 indarbejdet relevante miljømål fra Planstrategi 2011 og målsætninger fra GreenCities-samarbejdet. Dette omfatter indsatsområder omkring transporttungt erhverv, bæredygtige byer, biologisk mangfoldighed, reduktion af CO2-udslip, beskyttelse og reduktion i brug af grundvand, forøgelse af cykeltrafikken og nedbringning af luftforurening i byerne. På baggrund af dette er der med ændringerne af Kommuneplanen bl.a. udlagt et nyt erhvervsområde til transporttungt erhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, Ny Vassingerød Nordøst, og der er udlagt nye bolig- og erhvervsområder i Ny Blovstrød. Begge disse arealudlæg er omfattet af miljøvurderingen.

I forhold til det nye erhvervsområde i Ny Vassingerød nordøst er der lavet en supplerende redegørelse for og vurdering af grundvandsinteresserne, da arealet er udlagt inden for OSD områder (område med særlige grundvandsinteresser). Vurderingen viser, at byudvikling af området ikke vil påvirke grundvandet negativt. Såfremt de nye rammer ikke optages i Kommuneplan2013-2025, må der forventes efterspørgsel på nye områder til transporttungt erhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav inden næste kommuneplanrevision.

I de nye bolig- og erhvervsområder Ny Blovstrød gives der mulighed for boligbebyggelse samt kontor- og serviceerhverv. Der er gode muligheder for både offentlig transport og cykel/gang transport til området, hvorfor målet om reduktion af CO2-udslippet kan imødeses forfulgt. Områderne udlægges med grønne elementer, hvor bl.a. søer, levende hegn og skråninger friholdes for bebyggelse. Derved sikres at de landskabelige og biologiske forhold ikke påvirkes, men at der derimod skabes en tydelig afgrænsning imellem åbent land og by, hvor der fortsat er plads til beskyttede og sårbare dyre- og plantearter. Hvis de foreslåede ændringer ikke optages i Kommuneplan 2013-2025 vil efterspørgslen efter udbygning af bolig og erhvervsområder ikke kunne imødekommes og der må forventes en efterspørgsel på nye områder inden næste kommuneplanrevision.

Ved udlæg af arealer til større husdyrbrug er der i redegørelsen taget hensyn til de landskabelige interesser og grundvandsinteresserne, og miljøvurderingen konkluderer, at de udpegede arealer til indplacering af større husdyrbrug er velegnede til dette formål.

Ændringerne i kommuneplanen er derfor udtryk for behov og efterspørgsel. Hvis ikke udviklingen finder sted i Allerød Kommune, vil den sandsynligvis finde sted i nabokommunerne i stedet, og miljøpåvirkningerne vil så forekomme andet steds.

Ved miljøvurderingen er påvirkninger sammenholdt med 0-alternativet, der er den situation, hvor de foreslåede planændringer ikke gennemføres. 0-alternativet er det på planlægningstidspunktet gældende plangrundlag, dvs. Allerød Kommuneplan 2009 og der sker jævnfør denne ingen udlægning af nye bolig- og erhvervsområder eller udlæg til større husdyrbrug.

Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. Derfor har det været muligt i planlægningsfasen at imødegå og fravælge planløsninger, der ville kunne få en uacceptabel påvirkning af miljøet. I kommuneplanforslaget er der således allerede taget vidtgående miljømæssige hensyn. På dette grundlag er planen valgt.

Overvågning
Det vurderes i miljørapporten, at der ikke er behov for et særskilt overvågningsprogram. Overvågning sker ved myndighedernes sædvanlige tilsyn med overholdelse af sektorlovgivning og planlægning. Jævnfør miljøvurderingen anbefales det dog at være opmærksom på følgende elementer:

  • Landskabets karakter især vedr. integreringen af bebyggelsen ved Ny Blovstrød.
  • Forhold vedr. anlæg og drift af befæstede og grønne arealer, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Scopingnotat - Kommuneplan 2013