Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Miljøvurdering


Landskab
Landskabet, hvor de to arealer til større husdyrbrug er placeret, har en enkel og overvejende åben karakter samt en middel til stor skala. Den type landskaber vurderes generelt egnet til indplacering af større landbrugsbyggeri, da det vil kunne ske uden at byggeriet fremstår dominerende i landskabet. Det flade terræn betyder dog, at byggeriet generelt bør have en lav karakter.

Det bølgede terræn og den sparsomme bevoksning betyder dog samtidig, at landskabet er karakteriseret ved lange udsigtsmuligheder på tværs af landskabet. Særligt peges der i ovenfor nævnte analyse på, at der fra Uggeløse er vid udsigt over landskabet mod nord til Frederiksborg Slot i Hillerød. Disse visuelle forhold betyder, at nyt stort landbrugsbyggeri i de udpegede områder vil være synligt fra store dele af det omgivende landskab. Det er derfor væsentligt, at byggeriet i landskabet fremstår harmonisk og ensartet, og er tilpasset landskabets strukturer for derved at reducere den visuelle forstyrrelse og påvirkning af de vide udsigter.

Begge de udpegede arealer ligger i det mest lavtliggende terræn inden for det særligt værdifulde landbrugsområde. Det medvirker til, at landbrugsbygningerne, såfremt de har en overvejende lav karakter, fremstår mindre markante i landskabet.

Ud fra en landskabelig betragtning, og det foreliggende vurderingsgrundlag, vurderes de udpegede arealer til indplacering af større husdyrbrug velegnede til dette formål. Vurderingen er forudsat, at der tages relevante hensyn til landskabet, herunder krav om landskabelig tilpasning af nyt landbrugsbyggeri.

Grundvand
Landbrugsjorden drives i dag som landbrug (planteavls- og/eller husdyrbrug).  Arealerne er udpeget således, at de ikke overlapper med nitratfølsomt indvindingsopland og vurderes på baggrund af lertykkelsen at være robuste landbrugsområder i forhold til beskyttelse af grundvandet.  Hvis planteavlsbrug erstattes med husdyrbrug og deraf følgende udbringning af husdyrgødning på jorden vil udvaskningen af kvælstof til grundvandet øges. Ud fra det foreliggende vurderingsgrundlag og i forhold til grundvandsbeskyttelsen vurderes de udpegede arealer jævnfør grundvandsredegørelsen dog at kunne foregå med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området.

Udpegning af arealer til større husdyrbrug

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011