Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Nye bolig og erhvervsudlæg i Ny Blovstrød


I Kommuneplan 2013 udlægges der seks nye større bolig- og erhvervsområder i Ny Blovstrød. De nye områder er:

  • BL.BE.04: Ca. 13 ha, hvoraf ca. 7,7 ha kan bebygges. Blandet bolig og erhverv.
  • BL.BE.02: Ca. 13 ha, hvoraf 8,5 ha kan bebygges. Blandet bolig og erhverv.
  • BL.B.13: Ca. 6,8 ha, hvor ca. 5 ha kan bebygges. Blandet bolig. 
  • BL.B.14: Ca. 5 ha. Blandet bolig.
  • BL.B.15: Ca. 12,8 ha, hvor ca. 8,8 ha kan bebygges. Blandet bolig. 
  • BL.BE.03: Ca. 14 ha, hvoraf 4,3 ha allerede er bebygget. Blandet bolig og erhverv.

For så vidt angår erhverv, kan der udelukkende etableres kontor- og serviceerhverv (administration, forskning, uddannelse eller lignende).

Trekløvermodellen er den overordnede struktur for Lillerød-Blovstrød byområde, og som udfyldning af det tredje kløverblad planlægges den nye bydannelse Ny Blovstrød mellem Lillerød og Blovstrød.

Der gives mulighed for etablering af blandet boligbebyggelse samt kontor- og serviceerhverv. Området anslås at kunne rumme ca. 600 boliger samt enkelte større kontorvirksomheder i en forholdsvis tæt bebyggelse, som afpasses nærheden til Allerød Station med respekt for det omkringliggende landskab.

Ny Blovstrød ligger mellem 1 og 2 kilometer fra Allerød Station og har mod nord og øst gode busforbindelser til såvel Allerød Station som Holte Station. Ligeledes er der direkte cykelforbindelse til Allerød Station via trafiksti og ad mere rekreative stier gennem Allerød Sø-området til Lillerød Bymidte og stationen.

Bydannelsen skal skabe sammenhæng mellem de store bygningsvolumener, som allerede er i området, og samtidig videreføre Blovstrøds smukke byafgrænsning fra østsiden af Kongevejen til vestsiden med respekt for de landskabelige kvaliteter som findes i området.

Det er byrådets mål, at bydelen skal være CO2-neutral, og det betyder bl.a., at bilen så vidt muligt fravælges som transportmiddel. Derfor skal mulighederne udnyttes optimalt for at skabe gode stiforbindelser til Allerød Station, Lillerød Bymidte og Blovstrød med skole, kirke m.m. Der bygges tæt, og bygningerne opføres med henblik på lavt energiforbrug.

Området ligger inden for byfingeren i det ydre storbyområde, hvor der, jf. Fingerplanen, kan udlægges ny byzone, når det respekterer overordnede interesser.

Det er et statsligt mål, at der skal være en klar grænse mellem by og land, og at spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. Befolkningens adgang til friluftsområder skal fremmes, både i byerne og i de bynære områder herunder bynær skov. Fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner skal placeres, så der er gode muligheder for at benytte kollektiv trafik og at cykle og gå.

De nærmere rammer for boligområderne vil blive fastlagt i et senere kommuneplantillæg.

I de nye boligområder er miljøvurderingen afgrænset til at behandle følgende miljøparametre:

  • Landskab
  • Grundvand 
  • Biologi

Visionsskitse for Ny Blovstrød

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011