Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Miljøstatus


Grundvand
Området er, ligesom resten af Allerød Kommune, udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er endvidere indvindingsopland for til almen vandforsyning.

For så vidt angår erhverv, kan der jf. rammebestemmelserne for LU.E.04 etableres transport- og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (virksomhedsklasse 5-7). Anvendelsen må betegnes som potentielt grundvandstruende. Rammebestemmelserne udelukker placering af særligt grundvandstruende aktiviteter i området.

I henhold til vandplanernes retningslinje 40 og 41 skal OSD og indvindingsoplande så vidt muligt friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Dog kan der planlægges for potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg, såfremt der er foretaget en konkret vurdering og supplerende redegørelse. Denne redegørelse er udarbejdet for Kommuneplan 2013.

Vandplanen er ikke endeligt vedtaget, men de statslige udmeldinger til retningslinje 40 og 41 er fortsat gældende.

Trafikafvikling
Området afgrænses af Hillerødmotorvejen, Nymøllevej og Farremosen. Afkørsel 11 på Hillerødmotorvejen ligger umiddelbart op til området. Nymøllevej er klassificeret som overordnet trafikvej (der betjener trafik mellem kommunen og omverdenen og den gennemkørende trafik i kommunen, den regionale trafik.) beliggende i det åbne land og langs den berørte strækning er der ingen bebyggelse. Farremosen er klassificeret som lokalvej (der betjener trafikken i lokalområderne), hvor der er indkørsel til få boliger samt en planteskole på den berørte strækning. Der er planlagt trafiksti langs Farremosen.

Støj
Området er i forvejen støjbelastet, idet det er beliggende umiddelbart op til Hillerødmotorvejen. Nærmeste boliger er beliggende nord for området mellem Farremosen og Hillerødmotorvejen og langs Vassingerød Bygade syd for området.

Afstandskravene fra virksomheder til eksisterende boligområder er:
< 150 m: virksomhedsklasse 3-4
< 300 m: virksomhedsklasse 5
< 500 m: virksomhedsklasse 6
> 500 m: virksomhedsklasse 7

Lugt og luftforurening
Området er i forvejen belastet af luftforurening fra trafik, idet det er beliggende umiddelbart op til Hillerødmotorvejen. Det er i dag landbrugsjord med bl.a. planteskole med heraf følgende begrænsede lugtgener.

 Ny Vassingerød Nordøst, områdeanvendelse

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011