Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Ny Vassingerød Nordøst


I forslag til Fingerplan 2013 er der udpeget et ca. 33,5 ha. stort område ved Hillerødmotorvejen, som forbeholdes transport- og distributionserhverv og miljøbelastende virksomheder (Ny Vassingerød Nordøst). Området udlægges som erstatningsareal, idet udpegningen af Vassingerød Nord til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samtidig ophæves. Iht. forslag til Fingerplan 2013 forudsætter udlæg af Ny Vassingerød Nordøst, at Allerød Kommune i kommuneplanlægningen har afvejet arealinteresserne, herunder hensynet til grundvandsinteressen.

I Allerød Kommuneplan 2013 udlægges derfor et nyt erhvervsområde, Ny Vassingerød Nordøst (rammeområde LU.E.04) mellem Hillerødmotorvejen, Nymøllevej og Farremosen. Området må kun anvendes til transport- og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, f.eks. biogasanlæg.

Området ligger i dag i landzone og anvendes til landbrug og bl.a. planteskole. Der ligger en eksisterende gård inden for området.

I rammeområdet er miljøvurderingen afgrænset til at behandle følgende miljøparametre:

  • Grundvand
  • Trafikafvikling
  • Støj
  • Lugt
  • Luftforurening

Ny Vassingerød Nordøst, områdeanvendelse

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011