Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Kommuneplanens indhold


Kommuneplanen består af tre dele:

1. Kommunens hovedstruktur
2. Retningslinjer for arealanvendelse
3. Rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger.

1. Kommuneplanens hovedstruktur
Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske område, byzone, sommerhusområde og landzone. Hovedstrukturen skal indeholde de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen.

2. Retningslinjer for arealanvendelsen 

På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for udlægning af arealer til byzone samt retningslinjer for beliggenheden af arealer til forskellige byformål inden for byzonen. Kommuneplanen skal endvidere indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg.

Kommuneplanen skal varetage de jordbrugsmæssige interesser og naturbeskyttelsesinteresserne og sikre lavbundsarealer, kulturhistoriske, landskabelige og geologiske bevaringsværdier, samt indeholde retningslinjer for anvendelsen af søer og vandløb,samt afsnit om klimatilpasning mv.

3. Rammer for lokalplanlægningen
Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.

Rammerne skal udgøre et fyldestgørende grundlag for vurderingen af, om indholdet i en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Rammerne skal derfor være så præcise med hensyn til angivelse af anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv., at det umiddelbart fremgår, hvilke bindende lokalplanbestemmelser, der kan fastsættes.

Miljøvurdering
Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommuneplanen miljøvurderes. Miljøvurderingen er begrænset til de dele, som indeholder ændringer i forhold til den gældende planlægning.

Miljøvurderingen er dokumenteret i miljørapporten.

 

Forslag til Kommuneplan 2013 er i høring fra den 19. september til 14. november 2013.

Kommuneplanens indhold

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011