Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Kommuneplanens rolle


Kommuneplanen en den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i hele kommunen.

Kommuneplanlægningen er et centralt led i at opfylde planlovens formål, som er at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Det skal således særligt sikres:

  • At der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
  • At forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges
  • At offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet

Kommuneplanen fastlægger for en periode på 12 år de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i både byerne og det åbne land. Planen skal indeholde byrådets beslutninger om arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan og de bestemmelser om anvendelse mv. for den enkelte ejendom, som fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter plan-, natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Kommuneplanens sammenhæng med byrådets øvrige styringsdokumenter
Kommuneplanen udgør sammen med byrådets politikker og mål de overordnede styringsdokumenter for udvikling og drift i Allerød Kommune.

Byrådets planstrategier sætter den overordnede ramme og giver input til styringsdokumenterne.

 

 Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Kommuneplanens sammenhæng med andre styringsdokumenter

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011