Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.B.17 - Sjælsoe Alle


Status: Forslag

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: Kommuneplantillæg nr. 5
Plannummer BL.B.17 
Plannavn Sjælsoe Alle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m2 til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m2 indenfor det enkelte rammeområde. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.