Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.E.04 - Erhvervsområde ved Farremosen


Status: Forslag

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: Kommuneplantillæg nr. 9
Plannummer LU.E.04 
Plannavn Erhvervsområde ved Farremosen 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Industri med særlige beliggenhedskrav 
Anvendelse Virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og
distributionsvirksomheder.

Herudover kan etableres administration tilknyttet den enkelte
virksomhed.

Der kan inden for området ikke etableres:
- virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet.
- boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.
- arbejdskraftintensive virksomheder over 1.500 m2 etageareal. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom. 
Max. bygningshøjde 20 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Miljø Støj og miljø reguleres efter gældende vejledende grænseværdier for støj, lugt og luftgener og via virksomhedernes miljøgodkendelser.

Omgivelserne skal i fornødent omfang afskærmes med støjvolde/
støjskærme og beplantning. 
Særlige bestemmelser Der skal ved lokalplanens udarbejdelse fastlægges en zonering af området med minimumsafstande til de forskellige virksomhedsklasser og forureningsfølsom arealanvendelse.

Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter. 
Natur og landskab Området skal afskærmes mod det åbne land af beplantningsbælter af skovkarakter.