Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.B.05 - Boligområde ved Lille Blovstrødvej


Status: Vedtaget
Plannummer BL.B.05 
Plannavn Boligområde ved Lille Blovstrødvej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m2 til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m2 indenfor det enkelte rammeområde. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m2 eller 40 for sammenbyggede huse på grunde på min. 350 m2. 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Bevaringsværdige bygninger De gult skraverede arealer på kortet udpeges som bevaringsværdige, hvor bebyggelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi skal bevares sammen med værdifulde omgivelser som haver, gårdspladser, træer, hegn, diger, stier og vejforløb. Nye bebyggelser eller nye anlæg skal placeres og gives en arkitektonisk udformning, så de indgår i et karakterfuldt samspil med den stedlige bebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.