Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.B.13 - Nyt boligområde i Ny Blovstrød


Status: Vedtaget

For dette område er der et tillæg i høring: Kommuneplantillæg nr. 8
Plannummer BL.B.13 
Plannavn Nyt boligområde i Ny Blovstrød 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m2 til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m2 indenfor det enkelte rammeområde. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Bebyggelsesforhold Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed. Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land. 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Rekreative arealer De med lys grønt skraverede arealer på kortet er principielle reservationer til fælles rekreative områder, der skal friholdes for bebyggelse. 
Miljø Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v.

Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. 
Særlige bestemmelser Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper.

Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder. 
Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.