Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.B.13 - Boligområde i det nye Blovstrød


Status: Vedtaget

Rammen er oprettet ved fřlgende tillćg: Kommuneplantillćg nr. 8
Plannavn
Boligområde i det nye Blovstrød

Anvendelse generelt
BoligomrĂĄde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Anvendelse konkret
Tæt lav

OmrĂĄdets anvendelse
Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m2 til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m2 indenfor det enkelte rammeområde.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Blovstrød

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
RammeomrĂĄdet under Ă©t.

Max. bygningshøjde
11 m

Bebyggelsesforhold
Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed. Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.

Rekreative arealer
De med lys grønt skraverede arealer på kortet er principielle reservationer til fælles rekreative områder, der skal friholdes for bebyggelse.

Miljø
Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v.

Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper.

Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder.

Støj
Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.