Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.BE.02 - Byudviklingsområde syd for Sortemosevej


Status: Vedtaget

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: Kommuneplantillæg nr. 3
Plannummer BL.BE.02 
Plannavn Byudviklingsområde syd for Sortemosevej 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse Området må kun anvendes til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv (administration, forskning, uddannelse eller lignende) og/eller helårsboligformål (blandet boligbebyggelse). 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Bebyggelsesforhold Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed.

Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land. 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Miljø Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v.

Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Inden for de udpegede nitratfølsomme indvindingsområder skal parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Ligeledes skal skal evt. regnvandsbassiner placeret inden for NFI udføres med en tæt membran. 
Særlige bestemmelser Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper.

Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter, indenfor 1200 meter fra Allerød Station, under forudsætning af, at der planlægges for virkemidler, som fremmer brug af kollektiv transport, der sikrer, at de trafikale effekter svarer til det stationsnære kerneområde.

Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder. 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen